NORMATĪVI un NOTEIKUMI dažādiem sportiem/testiem

Dog Sports

NORMATĪVI un NOTEIKUMI dažādiem sportiem/testiem

Postby dresetajs » 14 Jun 2011, 10:01

User avatar
dresetajs
Veteran
Veteran
 
Posts: 4743
Joined: 15 Jan 2010, 09:45
Location: Rīga, Ķengarags

Share On

Share on Facebook Facebook Share on Twitter Twitter

Re: NORMATĪVI

Postby dresetajs » 09 Jan 2012, 12:03

Starptautiskie Obedience-1 un Obedience-2:
http://www.fci.be/circulaires/59-2011-annex.pdf
Pagaidam tikai angļu un krievu valodās.
User avatar
dresetajs
Veteran
Veteran
 
Posts: 4743
Joined: 15 Jan 2010, 09:45
Location: Rīga, Ķengarags

Re: NORMATĪVI

Postby dresetajs » 24 Jan 2012, 12:32

Pitch & Go noteikumi vai "Met un Nes"
1. Vispārējie noteikumi

1.1 Laukumā vienlaicīgi iziet tikai viens dalībnieks un viens suns.
1.2. Suņus laukumā drīkst izvest tikai sacensību laikā (pretējā gadījumā notiek dalībnieka diskvalificēšana).
1.3. Sacensību norises laikā uz suņiem nedrīkst būt ekipējuma un apģērba priekšmetu, kas radītu sunim neērtības vai varētu izraisīt traumas (pavada, "stingrā" kakla siksna u.c.)
.4. Nav pieļaujama suņa agresīva uzvedība (dalībnieks, kura suns izrāda agresivitāti, tiek diskvalificēts).
1.5. Sacensībās nedrīkst piedalīties slimi suņi un kuces, kuras ir meklējas.
1.6. Saimnieku pienākums ir satīrīt pēc saviem suņiem uz laukuma (pretējā gadījumā rezultāti tiek anulēti un dalībnieks tiek diskvalificēts).
1.7. Nav pieļaujama rupja izturēšanās pret dzīvniekiem (pretējā gadījumā dalībnieks tiek diskvalificēts).
1.8. Aizliegts apstrīdēt tiesnešu lēmumus un rezultātu paziņojumus.
1.9. Sacensību dalībniekam jāuzrāda veterinārārsta izsniegts dokuments par to, ka dzīvnieks ir potēts pret trakumsērgu.
1.10. Aportēšanai drīkst izmantot šādus priekšmetus:
a) bumbas;
b) jebkuras speciālās rotaļlietas suņiem;
c) priekšmetus, kas paredzēti tieši aportēšanai: vīstokļi, nūjiņas.
1.11. Suņi tiek iedalīti divās auguma kategorijās: Mini (līdz 40 cm) un Maksi (no 40,1 cm).
1.12. Sacensībās drīkst piedalīties jebkura vecuma, šķirnes un bezšķirnes suņi.

2. Pitch & Go noteikumi

2.1. Komandai tiek dotas 90 sekundes, lai izdarītu pēc iespējas vairāk metienu.
2.2. Dalībnieki met aportēšanas priekšmetu, cenšoties trāpīt tos zonās, kas ļauj iegūt vislielāko punktu skaitu, bet suns atnes aportēšanas priekšmetu metējam. Zonu shēma ir attēlota zemāk:
Image
2.3. Uzstāšanās sākumā tiesnesis dod signālu metienu sākšanai.
2.4. Laika atskaite sākas brīdī, kad aportēšanas priekšmets ir aizmests un šķērsojis starta zonas līniju.
2.5. Metējam vienmēr ir jāatrodas aiz starta zonas līnijas, bet viņš drīkst pārkāpt līnijai, ja tas ir nepieciešamas, lai paņemtu aportēšanas priekšmetu (gadījumos, kad suns neatnes aportēšanas priekšmetu). Tādā gadījumā punkti par metienu netiek ieskaitīti.
2.6. Punkti netiek ieskaitīti, ja suns satver aportēšanas priekšmetu pirms tas ir pieskāries zemei.
2.6.1. Ja suns satver gaisā no zemes atlēkušu bumbiņu, tad punkti tiek ieskaitīti. Lai noteiktu punktu skaitu, kā atskaites punkts tiek mērīta piezemēšanās vieta (tiek noteikta pēc pakaļkājām).
2.7. Ja aportēšanas priekšmets nokrīt neiezīmētā zonā, punkti netiek ieskaitīti.
2.8. Sunim aportēšanas priekšmets ir jāatdod tikai starta zonā. Punkti par metienu tiek ieskaitīti, ja aportēšanas priekšmeta atdošanas brīdī suņa priekšķepa ir pārkāpusi starta līnijai. Tas attēlots zīmējumā zemāk:
Image
2.9. Ja suns, nesot metējam aportēšanas priekšmetu, nomet to zemē jebkurā zonā, izņemot starta zonu, punkti par metienu netiek ieskaitīti.
2.10. Ja aportēšanas priekšmets nokrīt uz zonu atdalošās līnijas, tiek uzskatīts, ka tas nokritis zonā, kas atrodas priekšā.
2.11. Uzstāšanās laikā drīkst izmantot tikai vienu aportēšanas priekšmetu.
2.12. Ja metiens tiek izdarīts pirms tam, kad beidzas noteiktais laiks, metiens tiek ieskaitīts.
2.13. Ja diviem vai varākiem dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, augstāko vietu iegūst tā komanda, kura izdarījusi mazāko metienu skaitu.
2.13.1. Ja komandas ir ieguvušas vienādu punktu skaitu, izdarot vienādu metienu skaitu, tad šiem dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja izdarīt atkārtotu metienu sēriju pēc esošajiem noteikumiem. Šis noteikumu punkts attiecas uz komandām, kuras pēc savākto punktu skaita pretendē uz 1., 2. vai 3. vietu.
2.13.2 Pārējie dalībnieki, kuri ieguvuši vienādu punktu skaitu, izdarot vienādu metienu skaitu, dala savā starpā to vietu, kas tiem pienākas pēc iegūto punktu rezultātiem.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПИТЧ&ГОУ оригинал на сайте Екатерины Лемасовой

1. Общие положения
1.1. На площадке выступает одновременно только один участник и одна собака.

1.2. Собак можно выводить на площадку только во время соревнований (иначе это приведёт к снятию участника с соревнований).

1.3. Во время выступления на собаках не должны присутствовать предметы экипировки и одежды, способствующие причинению неудобства животным или ведущие к травме (поводок, строгий ошейник, ЭО)

1.4. Недопустимо агрессивное поведение собак (участник с собакой, проявляющей агрессию, снимается с соревнований).

1.5. Не допускаются больные собаки и течные суки.

1.6. Хозяева обязаны убирать за своими собаками на площадке (в противном случае результат аннулируется и участник снимается с соревнований).

1.7. Жестокое обращение с животными не допустимо (участник снимается с соревнований).

1.8. Обсуждение счёта с судьёй запрещено.

1.9. Для участия в соревнованиях требуется ветеринарный документ о вакцинации от бешенства.

1.10. В качестве апортировочного предмета разрешены:
а) мячи;
б) любые промышленные игрушки для собак;
в) специальные предметы, предназначенные для апортировки: гантели, ухватки.

1.11. Собаки разделены на 2 ростовые категории: Мини (до 40 см в холке) и Макси (от 40,1 см в холке).

1.11. Допускаются собаки любого возраста, породистые и беспородные.


2. Правила Питч&Гоу

2.1. У команды есть 90 секунд, чтобы сделать как можно больше бросков.

2.2. Участник бросает апортировочный предмет, стараясь попасть им в зоны, дающие наибольшее количество очков, а собака возвращает апорт бросающему. Схема зон:
Image

2.3. В начале выступления судья даёт знак для начала бросков.

2.4. Отсчет времени начинается с момента, когда апортировочный предмет брошен и пересек линию зоны старта.

2.5. Бросающий должен находиться всегда за линией зоны старта, но может переступить линию, если это необходимо для возврата апорта (собака не приносит апорт). Очки в этом случае за бросок не начисляются.

2.6. Очки не начисляются, если собака схватила апорт прежде, чем он упал на землю.
2.6.1. Если собака схватила в воздухе подпрыгивающий мячик, очки начисляются. Для определения счёта берётся место приземления (определяется по задним лапам).

2.7. Если апорт упал вне размеченных зон, очки не начисляются.

2.8. Собака должна отдавать апортировочный предмет только в зоне старта. Очки за бросок начисляются, если при возвращении апорта любая передняя лапа собаки переступает линию старта:
Image
2.9. Если собака, при возвращении апорта, выронила апортировочный предмет в любой зоне, кроме зоны старта, очки за бросок не начисляются.

2.10. Если апорт упал на линию зон, считается, что он попал в зону, находящуюся впереди.

2.11. Во время выступления может быть использован только один апортировочный предмет.

2.12. Если бросок осуществлён до истечения времени, бросок будет засчитан.

2.13. В случае равенства очков двух или более участников, более высокое место занимает команда с наименьшим количеством бросков.
2.13.1. Если команды набрали равное количество баллов с одинаковым количеством бросков, этим участникам предлагается повторная серия бросков по действующим правилам. Этот пункт правил действует для команд, претендующих по набранным очкам на 1, 2 или 3 место.
2.13.2. Остальные участники с равными баллами и одинаковым количеством бросков разделяют между собой то место, которое они получают в результате набранных ими баллов.
User avatar
dresetajs
Veteran
Veteran
 
Posts: 4743
Joined: 15 Jan 2010, 09:45
Location: Rīga, Ķengarags

Re: NORMATĪVI un NOTEIKUMI dažādiem sportiem/testiem

Postby dresetajs » 15 Aug 2012, 06:12

Obedience no 01.01.2012. LKF prezidijs Nolikumu un tulkojumus apstiprināja 14.08.2012.

LKF paklausības (Obedience) sacensību nolikums

1. Paklausības (Obedience) pārbaužu mērķis.

Paklausības (turpmāk tekstā Obd) apmācības mērķis ir iemācīt suni klausīt un labi uzvesties, bet saimnieku/hendleru – pareizi un saprātīgi kontaktēties ar suni. Obd apmācībā īpaša uzmanība tiek pievērsta suņa un hendlera savstarpējam kontaktam, kā arī suņa vēlmei izpildīt komandas ne tikai esot pie pavadas, bet arī bez tās un atrodoties attālumā no hendlera.
Obd pārbaužu mērķis ir pārbaudīt apmācības rezultātus, tas ir, hendlera un suņa kopējo darbu. Pārbaužu mērķis ir arī vēlme saņemt papildus zināšanas par suņu spējām mācīties un pašas apmācības iespējām uzlabot suņa socializāciju.
Papildus mērķis ir veselīgas, sportiskas atmosfēras radīšana un dzīvniekiem draudzīga hobija popularizēšana.

2. OBD pārbaužu organizēšana.

2.1. Obd sacensības Latvijā organizē Latvijas Kinoloģiskā Federācija (turpmāk tekstā LKF) vai LKF biedri – organizācijas.
2.2. Obd sacensības tiek rīkotas pēc LKF Mācību komisijas apstiprinātā grafika un saskaņā ar šo nolikumu un LKF nolikumu par sporta pasākumu organizēšanu.
2.3. Sacensības var tikt organizētas suņu izstādes ietvaros vai atsevišķi.
2.4. Reģistrēšanās sacensībām notiek saskaņā ar LKF apstiprinātajiem nolikumiem par eksāmenu un sacensību organizāciju. Lai reģistrētos sacensībām ir jāiemaksā dalības maksa. Dalības maksa tiek atmaksāta ja:
* sacensības tiek atceltas,
* suns ir slims vai miris (abos gadījumos jāiesniedz veterinārārsta izziņu),
* kucei ir meklēšanās periods (sk. p. 3.4),
* ja sacensībām reģistrētais suns nevar piedalīties pēdējo divu augstāk minēto iemeslu dēļ, tad tā vietā var piedalīties cits suns, par kuru iemaksā dalības maksu,
*ja sacensībām ar ierobežotu dalībnieku skaitu reģistrējušies pārāk daudz dalībnieku, tad pēdējiem reģistrētajiem atmaksā dalības maksu.

3. Tiesības piedalīties.

3.1. Tiesības piedalīties Obd pārbaudēs ir suņiem, kas sasnieguši 10 mēnešu vecumu un ir reģistrēti LKF vai citā FCI atzītā organizācijā. Sunim ir jābūt vakcinētam atbilstoši PVD prasībām.
Suns sacensībās ieskaitē var piedalīties tikai vienā klasē.
Suns, kas piedalās sacensībās suņu izstādes ietvaros, nav obligāti jāizstāda šajā izstādē.
3.2. Starptautiskajā klasē var piedalīties suņi no 15 mēnešu vecuma.
3.3. Pārbaudēs nedrīkst piedalīties:
*tiesnesim piederoši suņi;
*slimi vai sliktā stāvoklī esoši suņi (sunim ir infekcijas slimība, cērmes vai citi parazīti, suns ir akls vai kurls utt.);
*kuces 30 dienas pirms dzemdībām un 42 dienas pēc dzemdībām;
*suņi, kuriem tiek doti nomierinoši, hormonāli vai citi preparāti, kas var iespaidot sacensību rezultātu;
*nevakcinēti vai neidentificēti suņi;
* pret cilvēkiem vai citiem suņiem izteikti agresīvi suņi.
Lēmumu par kuces piedalīšanos sacensībās meklēšanās periodā pieņem sacensību organizators. Ja tāda atļauja tiek dota, tad tai jāuzstājas pēdējai un līdz tam laikam jāatrodas attālumā no sacensību norises vietas, kamēr pārējie suņi nav beiguši uzstāties.

4. Tiesāšana.

Obd sacensības var tiesāt LKF vai FCI atestēti tiesneši. Tiek rekomendēts vienā stundā dot vienam tiesnesim vērtēt ne vairāk kā 6 suņus Nacionālajā klasē un Obedience-1, ne vairāk kā 4 suņus Obedience-2 un Starptautiskajā klasē (Obd-3), ņemot vērā to, ka tiesnesis var vērtēt ne vairāk kā 25-30 suņus dienā. Ja tiesāšanā iesaistīti vairāki tiesneši, tad vienu no tiesnešiem nozīmē par galveno un viņš vērtē Starptautiskajā klasē (Obd-3) startējošos suņus.
Gadījumā, ja sacensībām reģistrēts tik liels suņu skaits, ka nepieciešami vairāki tiesneši, tad vingrinājumus vai klases vērtēšanai viņi sadala savā starpā. Ja vienu klasi tiesā vairāki tiesneši, tad kopējo iespaidu vērtē visi un viņu vērtējumu vidējais skaitlis dod galīgo punktu skaitu.


5. Sacensību organizators, stjuarts un ringa darbinieks.

5.1. Par sacensību organizatoru var kļūt persona ar labām organizatoriskām spējām, kas teicami pārzina Obd sacensību noteikumus un nolikumu.
5.2. Par stjuartu var kļūt kvalificēts Obd tiesnesis vai treneris, kurš apmācīts stjuarta pienākumu izpildei. Stjuartam ir jābūt Obedience-2 un Starptautiskajā klasē (Obd-3). Tiek rekomendēts izmantot stjuartus arī Nacionālajā klasē un Obedience-1.
5.3. Par ringa darbinieku var kļūt kvalificēts Obd treneris, sportists vai persona, kas apmācīta ringa darbinieka pienākumu izpildei

6. Obd sacensību aprīkojums un uzskates līdzekļi.

Organizatoram ir jānodrošina sacensību norises vieta ar sekojošu dokumentāciju un aprīkojumu:
* iepriekš aizpildītas vērtējuma veidlapas katram sunim;
* tīras vērtējuma veidlapas rezervei;
* iepriekš aizpildīts sacensību protokols;
* neaizpildītas sportistu kvalifikācijas grāmatiņas;
* melni-sarkani-dzeltenas rozetes vai balvas labākajam sunim katrā klasē, kurš saņēmis atzīmi “teicami”;
* aportēšanas priekšmeti:
- trīs dažāda izmēra un svara (maksimālais svars 450g) koka aportēšanas priekšmeti (hanteles);
- trīs dažāda izmēra un svara (maksimālais svars 200g) metāla aportēšanas priekšmeti (hanteles);
- trīs dažāda izmēra koka aportēšanas priekšmetu komplekti (katrā komplektā 3 vienādas hanteles);
- komplekts no 6 koka priekšmetiem (2 x 2 x 10 cm), komplektu skaitam jāatbilst sacensībās dalībnieku skaitam + viens rezerves komplekts;
* konusi kvadrāta veidošanai (ne zemāki par 10 cm), lenta vai līmlente kvadrātu malu apzīmēšanai;
* plakāti ar komandām suņa vadīšanai no attāluma;
*vienlaidus (slēgts) šķērslis (0,7 augstumā un 1 m platumā, augstums regulējams ik pa 10 cm);
*Obd sacensību vispārējie noteikumi un nolikums, kam jābūt pieejamiem sacensību laukumā visiem interesentiem.

7. Sacensību rezultāti.

7.1. Rezultātu pārbaude.
Organizators (vai sekretārs) pārbauda tiesnešu vērtējumu apkopojuma rezultāta pareizību, kā arī sacensību protokolā ierakstīto rezultātu pareizību, katra suņa vērtējumu veidlapas, sportistu kvalifikācijas grāmatiņas un nodod tās tiesnesim. Tiesnesis ar parakstu apstiprina rezultātu pareizību vērtējumu veidlapās, sportistu kvalifikācijas grāmatiņās un sacensību protokolā.
7.2. Rezultātu nosūtīšana.
Sacensību organizatoru komitejai nedēļas laikā pēc sacensībām jānosūta uz LKF biroju ar tiesneša parakstu apstiprināts sacensību protokols.

8. Sacensību klases, rezultāti, apbalvojumi.

8.1. Sacensību klases.

Nacionālā klase = Obd-Nac
Startē suņi, kuri agrāk nav piedalījušies sacensībās.
Pēc trīs atzīmju „teicami” saņemšanas sunim jāpāriet uz nākošo klasi.

Obediences-1 = Obd-1
Startē suņi:
- kuri saņēmuši vismaz vienu atzīmi „teicami” Obd-Nac;
- kuri agrāk nav piedalījušies Obd sacensībās.
Pēc trīs atzīmju „teicami” saņemšanas sunim jāpāriet uz nākošo klasi.

Obedience-2 = Obd-2
Startē suņi, kuri jau saņēmuši vismaz vienu atzīmi „teicami” Obd-1.
Pēc trīs atzīmju „teicami” saņemšanas sunim jāpāriet uz nākošo klasi.

Starptautiskā klase = Obd-3
Startē suņi, kuri ir vecāki par 15 mēnešiem un ir jau saņēmuši vismaz vienu atzīmi „teicami” Obd-2.
Organizējot sacensības ar Obd-3 klasi, var lūgt piešķirt sacensībām starptautiskā ranga sacensību statusu (ar CACIOb piešķiršanu).

Ja suns kādā klasē ir saņēmis atzīmi „teicami”, viņš var turpināt sacensties šajā klasē. Pēdējo reizi suns piedalās sacensībās kādā klasē, kad saņem trešo atzīmi „teicami” (izņemot Obd-3).
Ja suns kaut reizi piedalījies sacensībās augstākā klasē, viņš vairs nevar piedalīties sacensībās zemākā klasē.

8.2. Rezultāti

Nacionālā klase - Obd-nac
210 - 168 punkti teicami
167.5 – 147 punkti ļoti labi
146.5 – 126 punkti labi

Obedience-1 - Obd-1
280 – 224 punkti teicami
223.5 – 196 punkti ļoti labi
195.5 – 140 punkti labi

Obedience-2 - Obd-2
320 – 256 punkti teicami
255.5 - 224 punkti ļoti labi
223.5 – 192 punkti labi

Starptautiskā klase - Obd-3
320 – 256 punkti teicami
255.5 - 224 punkti ļoti labi
223.5 – 192 punkti labi

9. Tituli

“Latvijas Obedience Čempions” (LV Obd CH)
Sunim piešķir titulu LV Obd CH, ja viņš saņēmis trīs atzīmes „teicami” Obd-3 vismaz pie diviem dažādiem tiesnešiem. Sunim no ārzemēm LV Obd CH titulu piešķir, ja viņš ir savas valsts Obd CH un saņēmis vienu atzīmi „teicami” Obd-3 Latvijā un vismaz vienu eksterjera vērtējumu “ļoti labi” izstādē.
FCI iesaka izmantot rozetēs melnu/sarkanu/dzeltenu krāsu.

Starptautiskais Obedience sertifikāts C.A.C.I.Ob
Starptautiskajās Obd sacensībās sunim – uzvarētājam (ja tas ir vīriešu kārtas suns, tam jābūt abiem sēkliniekiem) par pirmo vietu piešķir C.A.C.I.Ob sertifikātu (ja saņemta atzīme “teicami”), sunim - otrās vietas ieguvējam rezerves C.A.C.I.OB sertifikātu (ja saņemta atzīme “teicami”).

Starptautiskais Obd čempions.
Lai saņemtu Starptautiskā Obd čempiona titulu, sunim ir jāsaņem 2 C.A.C.I.Ob sertifikāti divās dažādās valstīs pie diviem dažādiem tiesnešiem. Periodam starp pirmā un otrā C.A.C.I.Ob sertifikāta saņemšanu ir jābūt garākam par vienam gadu un 1 dienu.

10. Sacensību laukums.

Laukuma izmēri ir aptuveni 30 x 40 metri. Laukumam jābūt skaidri norobežotam, bet tādā veidā, lai nekas netraucētu sunim atstāt to. Laukuma segumam jābūt pietiekami līdzenam (smiltis, zema zāle utt.), lai suņi un hendleri bez pūlēm varētu pārvietoties. Sacensību tiesnesim jānovērtē laukuma atbilstība prasībām.


11.Sacensību norise un citi obligātie nosacījumi.

11.1. Sacensību un vingrinājuma sākums.
Dalībnieku pārim (hendlers + suns) sacensības sākas no brīža, kad hendlers pieteicis savu ierašanos sacensību organizatoram.
Vērtēšana sākas no brīža, kad dalībnieku pāris iegājis laukumā.
Vingrinājums sākas, kad pēc tiesneša/stjuarta signāla hendlers ieņēmis starta pozīciju un tiesnesis/stjuarts dod komandu uzsākt vingrinājuma izpildi.

11.2. Citi obligātie nosacījumi.
Kustības laikā pagriezieni jāveic par 90 vai 180 (apkārt griešanās) grādiem.
Piesaukšanas un aportēšanas vingrinājumos suns var uzreiz ieņemt pamatpozu blakus vai vispirms apsēsties hendleram priekšā un pēc hendlera komandas ieņemt pamatpozu blakus. Ja priekšrakstos nav noteikts citādi, tad vingrinājums sākas un beidzas sunim atrodoties pamatpozā, tas ir - sunim sēžot blakus pie hendlera kreisās kājas.
Ja suns vingrinājuma laikā laukumā nokārto savas dabiskās vajadzības, viņš tiek diskvalificēts.

Komandu nosaukumi tiek doti kā paraugs. Komandēšanai var izmantot citus vārdus, bet komandai jābūt īsai un jāsastāv no viena vārda.
Vingrinājuma laikā hendlers nedrīkst aiztikt vai glaudīt suni vai izmantot citus uzslavas veidus.
Vingrinājuma izpildes laikā sunim ap kaklu var būt aplikta tikai gluda kakla siksna vai ķēdīte.
Ja sacensības notiek kopā ar suņu izstādi, tad jāņem vērā, ka suņi, kas piedalās sacensībās, var būt saistīti ar izstādīšanu eksterjera ringos. Izstādē iesaistīto suņu dalības secību iepriekš jāsaskaņo ar tiesnesi. Tiesnesim ir tiesības noteikt vingrinājumu secību, bet tai jābūt analoģiskai visiem sacensību dalībniekiem.

11.3. Vingrinājuma pārtraukšana un diskvalifikācija.
Tiesnesis var pārtraukt acīmredzami neapmācīta suņa vingrinājuma izpildi. Par pamatu vingrinājuma izpildes pārtraukšanai var būt arī, piemēram, suņa savainošanās, neciešama riešana vai kaukšana, hendlera nespēja kontrolēt suni vai acīmredzama suņa nevēlēšanās izpildīt vingrinājumu. Tiesnesis ir tiesīgs aizliegt sunim turpināt sacensības, ja suns nav tam fiziski gatavs, kā arī, ja tas traucē citu sacensību dalībnieku uzstāšanos pastāvīgi rejot vai kaucot. Tiesnesis pirmo reizi izsaka aizrādījumu, bet par atkārtotu traucēšanu diskvalificē.
Ja tiesnesis izraida suni no sacensībām (diskvalificē), tad suns zaudē visus iepriekš par vingrinājumu izpildi nopelnītos punktus.

11.4. Uzvedība ringā.
Hendleram jāseko organizatoru komitejas, stjuarta un tiesneša norādījumiem un visu sacensību norises laiku jāuzvedas pieklājīgi. Ja, atrodoties sacensību norises vietā, kāda persona izturas nepiedienīgi, piemēram, lieto alkoholiskos dzērienus, kritizē tiesnesi, soda savu vai svešu suni vai izturas kādā citā nepiedienīgā veidā, tad tiesnesis par to izsaka personai brīdinājumu. Ja tas ir sacensību dalībnieks, tiesnesis to izraida no sacensībām. Diskvalificētais dalībnieks zaudē visus savus iegūtos punktus. Tiesnesis par dalībnieka diskvalifikāciju ziņo organizatoram, kurš savukārt ziņo par to LKF Mācību komisijai un var ierosināt aizliegt šai personai uz laiku piedalīties visu veidu sacensībās, ko rīko LKF vai LKF biedri. LKF biedrs - sacensību organizators var aizliegt šai personai piedalīties viņa organizētajās sacensībās uz noteiktu vai nenoteiktu laiku.

11.5. Hendlera pienākumi.
Hendlera pienākumi stājas spēkā no brīža, kad sacensību dalībnieks ienāk sacensību norises telpā vai laukumā, un beidzas pēc apbalvošanas ceremonijas fināla. Hendleram jābūt pienācīgi ģērbtam un pieklājīgi jāuzvedas.
Sacensību laukuma aprīkošanas laikā hendlers nedrīkst ieiet tajā ar suni, izņemot gadījumu, ja to atļauj tiesnesis vai stjuarts.
Hendleram jāievēro sacensību noteikumi, tiesneša un stjuarta norādījumi. Tiesnesis ir tiesīgs diskvalificēt hendleru jebkurā laikā, ja tas neievēro sacensību noteikumus vai nepiedienīgi uzvedas. Tiesneša lēmums ir galējs un neviens sacensību dalībnieks nevar to apstrīdēt.
Aizliegts sodīt suņus. Par iespējamiem zaudējumiem, ko suns varētu radīt sacensību laikā, ir atbildīgs hendlers. Kārumus un rotaļlietas (bumbas u.c.) ringā ienest un izmantot aizliegts. Nedrīkst bāzt sunim mutē aportēšanas priekšmetu vai dot to apostīt.
Tīša suņa aizskaršana vingrinājuma izpildes laikā var būt par pamatu vingrinājuma izpildīšanas neatzīšanai.
Vingrinājuma izpildes laikā hendlers nedrīkst aiztikt vai glaudīt suni vai izmantot citus uzslavas veidus. Viegla uzslavēšana un paglaudīšana atļauta tikai pēc vingrinājuma izpildīšanas. Par pārlieku uzslavas demonstrēšanu, piemēram, pārlieku bužināšanu, spēlēšanos, lekšanu hendleram uz rokām, tiesnesis pirmo reizi izsaka aizrādījumu, bet par atkārtotu pārliekas uzslavas demonstrēšanu dalībnieks tiek diskvalificēts.
Hendlers vingrinājuma izpildes laikā nedrīkst izmantot ārpus laukumas esošo cilvēku palīdzību.
Vingrinājumu laikā un pārtraukumos starp diviem vingrinājumiem hendleram suns jātur sev kreisajā pusē. Hendlers var turēt suni labajā pusē, ja ir iesniedzis pietiekamus pierādījumus par slimību vai invaliditāti, kuras dēļ nav iespējams rīkoties atbilstoši noteikumiem. Sacensību dalībniekam vai grupas vadītājam visi jautājumi, kas skar sacensību norises gaitu un noteikumus, ir jāpārspriež pirms sacensību sākuma.

11.6. Suņa uzvedība / diskvalifikācija.
Jebkurš suns, kas vingrinājumu laikā vai pēc vingrinājumu veikšanas uzbrūk vai cenšas uzbrukt cilvēkiem vai citiem suņiem, tiek nekavējoties diskvalificēts. Diskvalificētais suns zaudē visus nopelnītos punktus (arī tad, ja beidzis uzstāšanos). Ja sacensības notiek vairākas dienas, tad diskvalifikācija attiecas uz visām sacensību dienām.
Augstāk minēto gadījumu fiksē sportista kvalifikācijas grāmatiņā un sacensību protokolā, ko nosūta uz LKF un klubam, kuru pārstāv diskvalificētais suns.

12. Nesankcionēta iejaukšanās sacensībās.

Ja nesankcionēta iejaukšanās varēja ietekmēt vingrinājuma rezultātu Obd-Nac klasē strādājošam sunim, tad viņam tiek dota otra iespēja. Obd-1, Obd-2 un Obd-3 klasēs otra iespēja tiek dota, ja nesankcionētā iejaukšanās bijusi pārmērīga.


13. OBD sacensību vingrinājumi un vērtējums.

Nacionālā klase Koeficents punkti
1. Attieksme pret svešiem cilvēkiem 1 10
2. Gulēšana grupā 3 30
3. Sēdēšana grupā 3 30
4. Blakus iešana bez pavadas 4 40
5. “Guli” kustībā 2 20
6. Piesaukšana 3 30
7. “Stāvi” kustībā 2 20
8. Šķēršļa pārvarēšana 2 20
9. Kopējais iespaids 1 10
Kopā : 21 210


Obedience-1 Koeficents punkti
1. Gulēšana grupā 3 30
2. Blakus iešana bez pavadas 3 30
3. “Stāvi” kustībā 2 20
4. Piesaukšana 3 30
5. “Sēdi” kustībā 2 20
6. Sūtīšana uz kvadrātu 4 40
7. Aportēšana 3 30
8. Suņa vadīšana no attāluma 3 30
8. Šķēršļa pārvarēšana 3 30
9. Kopējais iespaids 2 20
Kopā : 28 280Obedience-2 Koeficents punkti
1. Sēdēšana grupā 2 20
2. Blakus iešana bez pavadas 3 30
3. "Sēdi" un "stāvi" kustībā 3 30
4. Piesaukšana ar apstādināšanu 4 40
5. Sūtīšana kvadrātā, noguldīšana un piesaukšana 4 40
6. Aportēšana pēc virziena 3 30
7. Priekšmeta izvēle 4 40
8. Suņa vadīšana no attāluma 4 40
9. Priekšmeta pienešana, šķērsojot barjeru 3 30
10. Kopējais iespaids 2 20
Kopā : 32 320Starptautiskā klase jeb Obedience-3 Koeficents punkti
1. Sēdēšana grupā 3 30
2. Gulēšana grupā ar traucējošu faktoru izmantošanu 2 20
3. Blakus iešana bez pavadas 3 30
4. Apstādināšana no kustības 3 30
5. Piesaukšana ar apstādināšanām 4 40
6. Sūtīšana kvadrātā, noguldīšana un piesaukšana 4 40
7. Aportēšana pēc virziena 3 30
8. Metāla priekšmeta aportēšana pārvarot šķērsli 3 30
9. Priekšmeta izvēle 3 30
10. Suņa vadīšana no attāluma 4 40
Kopā : 32 320

Vingrinājumi norit pēc FCI pieņemtajiem un apstiprinātajiem starptautiskajiem Obd noteikumiem.

Punkti
Par vingrinājuma veikšanu var tikt piešķirts sekojošs punktu skaits: 0; 5; 5.5; 6; 6.5; 7; 7.5; 8; 8.5; 9; 9.5 un 10.
Visu oficiālo sacensību rezultāti tiek ierakstīti sportista kvalifikācijas grāmatiņā.
Gadījumā, ja Starptautiskajā klasē diviem vai vairākiem suņiem ir vienāds sacensību gala rezultāts, tad atsevišķi tiek saskaitīta par 3., 5., un 6. vingrinājumu iegūto punktu summa. Suns, kas ieguvis lielāko punktu skaitu, ir uzvarētājs. Ja arī šajā gadījumā punktu summa ir vienāda, tad augstāk minētos vingrinājumus veic atkārtoti.

14. Nesaskaņas un sūdzības.

Nesaskaņu vai sūdzību gadījumā sacensību organizatoru komitejā jāiesniedz rakstisks protests.
Ja notikumu gaita norāda uz noteikumu pārkāpšanu no tiesneša puses, var iesniegt protestu rakstiskā veidā LKF Mācību komisijai. Šajā gadījumā uz iesnieguma bez iesniedzēja paraksta ir jābūt vēl divu liecinieku parakstiem. Protests jāiesniedz ne vēlāk par nākamo darba dienu pēc notikuma.

15. Izmaiņas Obd nolikumā.

15.1. Izmaiņas Obd nolikumā var veikt LKF Mācību komisija.
15.2. Sacensības noris saskaņā ar FCI pieņemtajiem un dotajā brīdī spēkā esošajiem starptautiskajiem Obd sacensību noteikumiem un tiesāšanas norādījumiem.
User avatar
dresetajs
Veteran
Veteran
 
Posts: 4743
Joined: 15 Jan 2010, 09:45
Location: Rīga, Ķengarags

Re: NORMATĪVI un NOTEIKUMI dažādiem sportiem/testiem

Postby dresetajs » 15 Aug 2012, 06:16

PAKLAUSĪBAS SACENSĪBU NACIONĀLĀS KLASES (Obd-Nac) VINGRINĀJUMI UN TO VĒRTĒŠANA

Izpildot iekavās [ ] dotos paņēmienus, suns, pienākot pie hendlera, var apsēsties hendlera priekšā un, pēc komandas saņemšanas, ieņemt pamatpozīciju blakus.
Vingrinājuma vērtēšana sākas no brīža, kad hendlers apstiprina tiesnesim/stjuartam savu gatavību izpildīt vingrinājumu, un beidzas, kad tiesnesis/stjuarts ar vārdu “Paldies” devis ziņu, ka vingrinājums pabeigts.
Visas hendlera komandas sunim tiek dotas tikai pēc stjuarta/tiesneša norādījuma.

Maksimālais punktu skaits – 210
80% no maksimālā vērtējuma - teicami
70% no maksimālā vērtējuma - ļoti labi
60% no maksimālā vērtējuma - labi


Teicami - 210 - 168 punkti
Ļoti labi - 167.5 – 147 punkti
Labi - 146.5 – 126 punkti


1.1. Attieksme pret nepazīstamiem cilvēkiem.
Komandas: -
Mērķis: Svešs, nepazīstams cilvēks var tuvoties sunim un bez problēmām paglaudīt to hendlera klātbūtnē.
Izpildījums:
Suns un hendlers atrodas norādītajā vietā. Suns pie pavadas brīvi stāv vai sēž pa kreisi no hendlera. Tiesnesis tuvojas sunim no priekšas un paglauda to.
Koeficients: 1

Norādījumi vērtēšanai:
Par lēkāšanu, spēlēšanos vai izvairīšanos no kontakta vērtējumu pazemina.
Vingrinājums skaitās neizpildīts, ja suns izrāda klajas bailes vai nedrošību un neļauj sev pieskarties.
Suns tiek diskvalificēts, ja uzbrūk vai mēģina uzbrukt tiesnesim, hendleram vai kādai trešajai personai, un, ja suns izrāda nekontrolējamas (paniskas) bailes.

1.2. Sēdēšana grupā.
Komandas: „sēdi”, „vieta”.
Mērķis: vingrinājums grupai (3-8 suņi), kurā suņiem jāsēž uz vietas 1 minūti, tālumā no hendleriem.
Izpildījums:
Hendleri apsēdina suņus un pēc tiesneša/stjuarta signāla attālinās no tiem apmēram 20 m. Suņi sēž rindā, attālums starp tiem apmēram 3 m. Pēc 1 min. hendleri pēc tiesneša/stjuarta signāla atgriežas pie suņiem un nostājas tiem blakus tādā veidā, lai suņi atrastos pamatpozīcijā.
Laiku sāk skaitīt no brīža, kad hendleri aizgājuši norādītajā attālumā un apstājušies, pagriežoties ar seju pret suņiem. Vērtēšana sākas no brīža, kad hendleri liek suņiem apsēsties un beidzas, kad hendleri atgriezušies pie suņiem.
Koeficients: 3

Norādījumi vērtēšanai:
Vērtējumu samazina par 3-5 punktiem, ja suns pārvietojas mazāk par 2 sava ķermeņa garumiem. Par smilkstēšanu vērtējumu pazemina par 1-3 punktiem. Ja suns uzvedas nervozi vai rej, vērtējums tiek pazemināts par 2-5 punktiem. Vērtējumu ietekmē arī suņa ķermeņa stāvoklis un virziens sēdēšanas laikā. Sēdēšana uz sāna pazemina vērtējumu par 3-5 punktiem.
Vingrinājums skaitās neizpildīts, ja suns noguļas, pieceļas vai izkustas no vietas tālāk par 2 sava ķermeņa garumiem, kā arī, ja suns histēriski rej visu vingrinājuma laiku.
Ja suns nomaina pozu pēc kontrollaika beigšanās, maksimālā atzīme ir 7 punkti. Ja suns dodas pretī hendleram, maksimālā atzīme ir 5 punkti.

1.3. Gulēšana grupā.
Komandas: „guli”, „vieta”, „sēdi”.
Mērķis: vingrinājums grupai (3-8 suņi), kurā suņiem jāguļ uz vietas 2 minūtes, tālumā no hendleriem.
Izpildījums:
Hendleri nogulda suņus un pēc tiesneša/stjuarta signāla attālinās no tiem apmēram 20 m. Suņi guļ rindā, attālums starp tiem apmēram 3 m. Suņiem jāguļ taisni, elkoņi pie zemes. Pēc 2 min. hendleri pēc tiesneša komandas atgriežas pie suņiem un dod komandu suņiem ieņemt pamatpozīciju.
Laiku sāk skaitīt no brīža, kad hendleri aizgājuši norādītajā attālumā un apstājušies, pagriežoties ar sejām pret suņiem. Vērtēšana sākas no brīža, kad hendleri liek suņiem apgulties un beidzas, kad suņi atkal ieņēmuši pamatpozīciju.
Koeficients: 3

Norādījumi vērtēšanai:
Vērtējumu samazina par 3-5 punktiem, ja suns aizrāpo mazāk par 2 sava ķermeņa garumiem. Par smilkstēšanu pazemina vērtējumu par 1-3 punktiem. Ja suns uzvedas nervozi vai rej, vērtējums tiek pazemināts par 2-5 punktiem. Vērtējumu ietekmē arī suņa ķermeņa stāvoklis un virziens gulēšanas laikā.
Galvu suns var nolikt uz ķepām, var gulēt pēcpusi pa pusei sagriezis uz sāniem, bet, piemēram, gulēšana pilnībā uz sāna vai muguras pazemina vērtējumu par 3-5 punktiem.
Vingrinājums skaitās neizpildīts, ja suns neapguļas, apsēžas vai pieceļas vai kustas no vietas tālāk par 2 sava ķermeņa garumiem, kā arī, ja suns histēriski rej visu vingrinājuma laiku.
Ja suns nomaina pozu pēc kontrollaika beigšanās, maksimālais vērtējums ir 7 punkti. Ja suns dodas pretī hendleram, maksimālais vērtējums ir 5 punkti.

1.4. Blakus iešana bez pavadas.
Komandas: „blakus”
Mērķis: suns iet blakus hendleram kreisajā pusē bez pavadas.
Izpildījums:
Tiesnesis/stjuarts vada hendlera kustību pēc noteiktas shēmas, kurā ietilpst pagriezieni pa labi, pa kreisi, apkārt griešanās un apstāšanās, kustoties normālā tempā. Skrienot tiek pārbaudīta kustība taisnā virzienā. Vingrinājumā nav iekļauta kustība lēnā tempā. Tiek arī pārbaudīti pagriezieni uz vietas. Komandu “blakus” atkārtoti var dot, uzsākot kustību un mainot kustības tempu, bet nedrīkst izmantot apstājoties un pagriezienos kustībā. Apstājoties sunim bez komandas jāapsēžas pamatpozīcijā.
Koeficients: 4

Norādījumi vērtēšanai:
Vērtējot jāņem vērā vingrinājumu izpildīšana kopumā. Par jebkurām novirzēm no noteiktās pozas ejot hendleram blakus, tādām kā smilkstēšana, riešana, lēkāšana, atpalikšana no hendlera vai viņa apsteigšana, ka arī grūšanās virsū hendleram, pazemina vērtējumu.
Ja suns pamatpozīcijā sēž greizi, vērtējumu samazina par 1-3 punktiem; ja suns nevienu reizi neapsēžas pamatpozīcijā, maksimālais vērtējums ir 7 punkti. Par neprecīzām hendlera kustībām vērtējumu samazina.
Ja lielāko kustības shēmas daļu suns iet vairāk kā 1 metra attālumā no hendlera, vingrinājums skaitās neizpildīts.
Par papildus komandām vērtējumu samazina.

1.5. ”Guli” kustībā
Komandas: „blakus”, „guli”, „blakus”.
Mērķis: Saņemot komandu, sunim ātri jāapguļas kustības virzienā. Sunim jāguļ uz vietas, kamēr hendlers neapstājoties turpina kustēties un atgriežas pie suņa.
Izpildījums:
Vingrinājums sākas no iešanas blakus (apmēram 10 m), pēc tam hendlers dod sunim komandu apgulties un pats turpina kustēties uz priekšu (apmēram 10 m). Hendlers atgriežas pie suņa un dod sunim komandu ieņemt pamatpozīciju.
Koeficients: 2

Norādījumi vērtēšanai:
Par papildus komandu (jādod nekavējoties) vērtējumu samazina par 2 punktiem.
Par lēnu apgulšanos, kā arī gulēšanu greizi vērtējumu samazina par 1-4 punktiem.
Kustība pēc komandas samazina vērtējumu par 1-5 punktiem.
Ja suns neapguļas un turpina kustēties pēc komandas saņemšanas vairāk par 2 sava ķermeņa garumiem līdzi hendleram, līdz tas pagriežas pret suni, vingrinājums skaitās neizpildīts.
Ja suns pieceļas vai apsēžas līdz brīdim, kad hendlers pagriezies ar seju pret suni, maksimālais vērtējums ir 5 punkti.
Ja suns maina pozu pēc hendlera pagriešanās ar seju pret suni, vērtējumu samazina par 1-3 punktiem. Ja suns aiziet no vietas vai virzās pretī hendleram, maksimālais vērtējums ir 5 punkti.
Par nekorektu blakus iešanu vērtējumu samazina par 1-2 punktiem.

1.6. Piesaukšana.
Komandas: „vieta”, [„šurp”], „blakus”.
Mērķis: saņemot komandu suns ātri pienāk pie hendlera.
Izpildījums:
Hendlers apsēdina suni un attālinās no tā norādītajā virzienā (apmēram 15 m) un sauc suni pie sevis pamatpozīcijā. Sunim ātri pa taisno jāpienāk pie hendlera. Atļauts izmantot suņa vārdu kopā ar piesaukšanas komandu (apvienojot vienā vārdā).
Koeficients: 3

Norādījumi vērtēšanai:
Ja suns pienāk pie hendlera tikai pēc atkārtotas komandas, maksimālais vērtējums ir 8 punkti.
Pienākšana pirms komandas saņemšanas samazina vērtējumu par 2-4 punktiem.
Ja suns pieceļas vai noguļas pirms piesaukšanas komandas saņemšanas, vērtējumu samazina par 2 punktiem.
Ja suns pienākot pieskaras hendleram (pagrūž hendleru), vērtējumu samazina par 2-3 punktiem.
Ja suns neklausa pēc otrās komandas vai aizgājis tālāk par 2 sava ķermeņa garumiem pirms hendlers pagriezies ar seju pret suni, vingrinājums skaitās neizpildīts.
Par lēnu pienākšanu vērtējumu samazina par 2-5 punktiem.
Ja hendlers attālinās no suņa skrienot, vērtējumu samazina par 2 punktiem.

1.7. “Stāvi” kustībā.
Komandas: „blakus”, „stāvi”, „blakus”.
Mērķis: Saņemot komandu, suns nekavējoties apstājas un stāv uz vietas kustības virzienā, kamēr hendlers attālinās no suņa un pēc tam atgriežas pie tā.
Izpildījums:
Vingrinājums sākas ar iešanu blakus (apmēram 10 m), pēc tam hendlers dod sunim komandu apstāties un pats turpina virzīties uz priekšu (apmēram 10 m). Hendlers atgriežas pie suņa un dod tam komandu ieņemt pamatpoziciju.
Koeficients: 2

Norādījumi vērtēšanai:
Par papildus komandu (jādod nekavējoties) vērtējumu samazina par 2 punktiem.
Par lēnu apstāšanos, kā arī stāvēšanu greizi vērtējumu samazina par 1-4 punktiem.
Kustība pēc komandas samazina vērtējumu par 1-5 punktiem.
Ja suns neapstājas, vai apsēžas vai apguļas, vai turpina kustēties pēc komandas saņemšanas vairāk par 2 sava ķermeņa garumiem līdzi hendleram, līdz tas pagriežas pret suni, vingrinājums skaitās neizpildīts.
Ja suns noguļas vai apsēžas līdz brīdim, kad hendlers pagriezies ar seju pret suni, maksimālais vērtējums ir 5 punkti.
Ja suns maina pozu pēc hendlera pagriešanās ar seju pret suni, vērtējumu samazina par 1- 3 punktiem. Ja suns aiziet no vietas vai virzās pretī hendleram, maksimālais vērtējums ir 5 punkti.
Par nekorektu blakus iešanu vērtējumu samazina par 1-2 punktiem.

1.8. Šķēršļa pārvarēšana.
Komandas: „barjera”, „stāvi” / „sēdi” / „guli”, „blakus”.
Mērķis: suns pēc hendlera komandas pārvar šķērsli.
Izpildījums:
Hendlers liek sunim pārlēkt pāri šķērslim un pēc tā pārvarēšanas nofiksē suni ar kādu no fiksējošām komandām. Hendlers apiet barjeru, pieiet pie suņa un, saņemot tiesneša/stjuarta atļauju, dod tam komandu ieņemt pamatpozīciju. Šķēršļa augstums ir apmēram vienāds ar suņa augstumu skaustā.
Koeficients: 2

Norādījumi vērtēšanai:
Atzīmi ietekmē šķēršļa pārvarēšanas ātrums. Suņa ķermeņa virziens aiz šķēršļa vērtējumu neietekmē.
Ja suns nogāž šķērsli, vērtējumu samazina par 2-4 punktiem.
Ja suns aiz šķēršļa kustas pēc fiksējošās komandas saņemšanas, augstākais vērtējums ir 8 punkti.
Ja suns, neizpildot fiksējošo komandu, lec atpakaļ pāri barjerai, augstākais vērtējums ir 6 punkti.
Paņēmiena izpildīšana pirms komandas saņemšanas samazina vērtējumu par 2-4 punktiem.

1.9. Kopējais iespaids.

Komandas: -
Mērķis: Tiek vērtēta suņa un hendlera sadarbība, kā arī suņa centība un vēlme strādāt.
Izpildījums: -
Koeficients: 1

Norādījumi vērtēšanai:
Vērtējot kopējo iespaidu, vispirms jāpievērš uzmanība suņa un hendlera kopējam darbam gan vingrinājumu laikā, gan starp tiem. Jānovērtē ar kādu noskaņojumu un vēlmi suns strādā, ņemot vērā šķirnei raksturīgo temperamentu.
User avatar
dresetajs
Veteran
Veteran
 
Posts: 4743
Joined: 15 Jan 2010, 09:45
Location: Rīga, Ķengarags

Re: NORMATĪVI un NOTEIKUMI dažādiem sportiem/testiem

Postby dresetajs » 15 Aug 2012, 06:18

PAKLAUSĪBAS SACENSĪBU PIRMĀS KLASES (Obd-1) VINGRINĀJUMI UN TO VĒRTĒŠANA


Vingrinājums/ koeficients
1. Gulēšana grupā 2 minūtes, hendlers ārpus suņa redzamības zonas – 3
2. Blakus iešana bez pavadas – 3
3. Apstādināšana kustībā – 2
4. Piesaukšana – 3
5. Apsēdināšana kustībā – 2
6. Sūtīšana uz kvadrātu – 4
7. Aportēšana – 3
8. Suņa vadība no attāluma (komplekss) – 3
9. Lēciens pāri barjerai – 3
10. Kopējais iespaids – 2

Maksimālais punktu skaits – 280
80% no maksimālā vērtējuma - teicami
70% no maksimālā vērtējuma - ļoti labi
50% no maksimālā vērtējuma - labi

Teicami – 224 - 280 punkti
Ļoti labi – 196 - 224 punkti
Labi – 140 - 196 punktiIzpildot iekavās [ ] dotos paņēmienus, suns, pienākot pie hendlera, var apsēsties hendlera priekšā un, pēc komandas saņemšanas, ieņemt pamatpozu blakus.


1.vingrinājums.
Gulēšana grupā 2 minūtes, hendlers ārpus suņa redzamības zonas.
Koef.3
Komandas: „guli”, „gaidi”, „sēdi”.

Izpildījums. Hendleri ar suņiem ienāk ringā (suns drīkst būt pie pavadas), izkārtojas rindā un apstājas, suņi ieņem pozīciju „blakus”. Pavadas tiek atkabinātas un novietotas suņiem neredzamā vietā. Suņiem jāsēž apmēram 3m attālumā vienam no otra. Suņu noguldīšana blakus hendleram notiek rindas kārtībā, saņemot stjuarta norādījumu. Suņus nogulda pa vienam no kreisās puses uz labo, bet vingrinājuma beigās apsēdina no labās puses uz kreiso, tā, lai suns, kurš pirmais izpildījis komandu „guli”, komandu „sēdi” izpildītu pēdējais.
Saņemot stjuarta norādījumu, visi hendleri vienlaicīgi atstāj suņus, aiziet no suņu redzamības zonas un paliek tur 2 minūtes. Laiku sāk skaitīt brīdī, kad hendleri pazūd no suņu redzamība zonas. Kad pagājušas 2 minūtes, pēc stjuarta norādījuma, hendleri atgriežas ringā un nostājas taisnā līnijā pretim suņiem. Stjuarts dod komandu pieiet pie suņiem. Hendleriem jāpieiet pie suņiem un jānostājas tiem blakus. Pēc tam, saņemot nākamo stjuarta norādījumu, hendleri pēc kārtas apsēdina savus suņus pamatpozīcijā.
Grupā jābūt ne mazāk kā trim un ne vairāk kā sešiem suņiem. Hendleriem ieteicams nedot komandas pārāk skaļi, lai neietekmētu citus dalībniekus. Par pārāk skaļu komandu došanu dalībnieki tiks stingri sodīti.
Norādījumi vērtēšanai. Stjuarts saka „Atkabināt pavadas” un, kad suņi atbrīvoti – „Vingrinājums sākas”. Šai brīdī vingrinājums sākas visiem ringā esošajiem dalībniekiem.
Tad stjuarts dod norādījumu pirmajam hendleram noguldīt savu suni. Vingrinājums beidzas, kad hendleri atgriezušies pie saviem suņiem, visi suņi ieņēmuši pamatpozīciju un stjuarts pateicis: „Vingrinājums beidzies”.
Suns, kurš neapguļas pēc 2 komandu saņemšanas, pieceļas stāvus vai sēdus vai aizlien/ pārvietojas tālāk par sava ķermeņa garumu, pirms pagājis noteiktais laiks, vingrinājumu nav izpildījis (0 punktu). Katrai liekai kustībai nepārprotami jāietekmē punktu skaits.
Ja suns ierejas 1-2 reizes, tiek noņemti 1-2 punkti, ja riešana turpinās lielāko laika daļu – vingrinājums nav izpildīts.
Suņa nemiers (piemēram, ķermeņa svara pārnešana no vienas puses uz otru) tiek sodīts. Ja ringā vai ārpus tā ir uzmanību novērsoši faktori vai trokšņi, sunim atļauts pagriezt galvu un interesēties par to, kas apkārt notiek. Tai pat laikā, šāda uzvedība nedrīkst izskatīties pēc uztraukuma vai nemiera izpausmēm.
Ja suns pieceļas no savas vietas un dodas pie cita suņa ar vēlmi kauties, vingrinājums jāaptur, bet pēc tam jāatjauno visiem suņiem, izņemot to, kura dēļ incidents noticis.
Ja suns ieņem pozīciju (noguļas vai apsēžas) pirms hendlera komandas (piemēram, izpilda blakus esošajam sunim dotu komandu), viņš par vingrinājumu iegūst ne vairāk kā 8 punktus. Ja suns noguļas vai apsēžas pirms hendlera komandas, bet pēc tam patstāvīgi vai pēc hendlera komandas stāvokli maina (no jauna apsēžas vai apguļas), viņš par vingrinājumu var saņemt ne vairāk kā 7 punktus. Ja suns guļ uz sāna, maksimālais vērtējums ir 7 punkti. Ja suns pieceļas sēdus vai stāvus, kad 2 minūtes pagājušas un hendleri jau atrodas ringa iekšpusē, maksimālais vērtējums ir 5 punkti. Ja suns piedevām pārvietojas (aiziet no savas vietas), vingrinājums nav izpildīts.


2.vingrinājums.
Blakus iešana bez pavadas.
Koef.3
Komanda: „blakus”.

Izpildījums. Kustība „blakus” tiek pārbaudīta normālā tempā, savienojumā ar pagriezieniem pa kreisi, labi, ap savu asi (apkārt) un apstāšanos.
Ātrā tempā (skrējienā) tiek pārbaudīts tikai pagrieziens pa labi.
Papildus jāpārbauda kustība „blakus”, hendleram paejot 2 vai 3 soļus uz priekšu un atpakaļ.

Sunim bez pavadas uzcītīgi jāseko hendleram, ejot tam kreisajā pusē, ar plecu hendlera ceļgala līmenī, ievērojot paralēlu virzību. Hendlera rokām vingrinājuma laikā jākustas dabiski.
Pagriezienu apkārt hendlers drīkst veikt gan caur kreiso, gan labo plecu. Ir pieļaujams arī tā saucamais „vācu pagrieziens”. Pēc pagrieziena apkārt (180*) hendleram jāatgriežas apmēram uz tās pašas taisnes, pa kuru tas gājis pirms pagrieziena. Pagriezieni pa labi un pa kreisi jāizpilda taisnā leņķī (90*). Hendleram kustības un apstāšanās laikā nav atļauts pagriezt galvu, plecu vai izmantot citu ķermeņa valodu.
Komanda „blakus” tiek dota katru reizi uzsākot kustību, mainot kustības tempu, kā arī izpildot soļus uz priekšu – atpakaļ. Apstājoties, sunim ātri un bez komandas jāieņem pozīcija „blakus”.
Visiem sacensību dalībniekiem vingrinājums jāizpilda pēc vienas shēmas.

Norādījumi vērtēšanai. Sunim, kurš pamet hendleru vai lielāko vingrinājuma daļu iet tālāk kā pusi metra no tā, vingrinājums netiek ieskaitīts. Ja suņa kustības temps ir ļoti lēns, tas iegūst ne vairāk kā 6-7 punktus. Kontakta trūkums vai papildkomandas uzskatāmas par kļūdu. Nekorektas (ne paralēlas) blakus pozīcijas izpildes dēļ vērtējumu var samazināt par apmēram 2 punktiem. Suni, kurš iet tik tuvu hendleram, ka traucē tam kustēties, jāsoda, it sevišķi, ja tas atbalstās pret hendleru vai grūžas tam virsū.


3.vingrinājums.
Apstādināšana kustībā.
Koef.2
Komandas: „blakus”, „stāvi”, „sēdi”.

Izpildījums. Hendlers ar suni sāk kustību no pamatpozīcijas taisnā līnijā uz priekšu normālā tempā. Pēc apmēram 10m hendlers, neapstājoties dod sunim komandu „stāvi”, sunim nekavējoties jāapstājas. Hendlers iet taisni uz priekšu vēl aptuveni 10m (līdz punktam, kas apzīmēts ar konusu vai kādu citu zīmi), pagriežas pret suni ar seju un apstājas. Apmēram pēc 3 sekundēm, pēc stjuarta norādījuma, hendlers atgriežas pie suņa, nostājas blakus un dod komandu ieņemt pamatpozīciju. Visi vingrinājuma etapi, izņemot pagriešanos ar seju pret suni, izpildāmi pēc attiecīga stjuarta norādījuma.
Norādījumi vērtēšanai. Ja suns apstājas nepareizā pozīcijā, ieņem pareizu pozīciju, bet nomaina to, pirms hendlers pagriezies ar seju pret viņu, apstājas pirms (bez) komandas; ja nepieciešama papildkomanda, kā arī, ja hendlers apstājas pirms vai komandas došanas brīdī – punkti par vingrinājumu netiek piešķirti.
Lai saņemtu vērtējumu par vingrinājumu, suns pēc komandas saņemšanas nedrīkst pārvietoties tālāk kā vienu sava ķermeņa garumu.
Ja suns ieņēmis pareizu pozīciju, bet maina to pēc hendlera pagriešanās pret viņu, tas nesaņem vairāk par 7 punktiem. Ja hendleri pirms komandas došanas palēnina/maina kustības tempu, netiek piešķirti vairāk kā 7 punkti. Žests ar roku vai palīdzība ar ķermeni komandas došanas laikā ir rupja kļūda, kas stingri jāsoda, pazeminot atzīmi par 3-5 punktiem, atkarībā no tā, cik izteikta šī palīdzība bijusi.
Vērtējot vingrinājumu, uzmanība jāpievērš arī kustībai blakus – par kļūdām kustībā blakus vertējums var tikt samazināts par 1-2 punktiem.
Pārvietošanās, lēna apstāšanās, kā arī apstāšanās slīpi attiecībā pret kustības virzienu, uzskatāmas par kļūdām, kas vērtējumu samazina no 1-4 punktiem.


4.vingrinājums.
Piesaukšana.
Koef.3
Komandas: „guli”, [„šurp”] (vienreiz), „blakus”.

Izpildījums. Suns tiek noguldīts, hendlers uzsāk kustību norādītajā virzienā, noejot 20-25m un apstājoties ar seju pret suni. Tad hendlers piesauc suni. Pirms piesaukšanas komandas hendlers drīkst nosaukt suni vārdā, bet vārdam un komandai jābūt savienotiem tā, lai nerastos iespaids par divām komandām. Visi vingrinājuma etapi izpildāmi pēc attiecīga stjuarta norādījuma.
Norādījumi vērtēšanai. Svarīgi, lai suns uz piesaukšanas komandu reaģētu azartiski. Sunim jākustas pietiekoši ātri (ne lēnāk kā ātrā riksī), saglabājot vienmērīgu tempu visa ceļa garumā. Lēna kustība skaitās kļūda. Novērtējot ātrumu, jāņem vērā suņa šķirne.
Ja piesaucot tiek dota vairāk kā viena komanda (papildkomanda), atzīme nevar pārsniegt 7 punktus. Ja nepieciešama vēl trešā komanda – vingrinājums nav izpildīts. Ja suns pirms piesaukšanas komandas saņemšanas pārvietojas tālāk kā vienu sava ķermeņa garumu – vingrinājums nav izpildīts. Ja suns līdz piesaukšanas komandai pieceļas, apsēžas vai pabīdās mazāk kā vienu sava ķermeņa garumu, viņs par vingrinājumu saņem ne vairāk par 8 punktiem.


5.vingrinājums.
Apsēdināšana kustībā.
Koef.2
Komandas: „blakus”, „sēdi”.

Izpildījums. Hendlers ar suni sāk kustību no pamatpozīcijas taisnā līnijā uz priekšu normālā tempā. Pēc apmēram 10m hendlers, neapstājoties dod sunim komandu „sēdi”, sunim nekavējoties jāapsēžas. Hendlers iet taisni uz priekšu vēl aptuveni 10m (līdz punktam, kas apzīmēts ar konusu vai kādu citu zīmi), pagriežas ar seju pret suni un apstājas. Apmēram pēc 3 sekundēm, pēc stjuarta norādījuma, hendlers atgriežas pie suņa, nostājoties tam blakus (ieņemot pamatpozīciju). Visi vingrinājuma etapi, izņemot pagriešanos ar seju pret suni, izpildāmi pēc attiecīga stjuarta norādījuma.
Norādījumi vērtēšanai. Ja suns apstājas nepareizā pozīcijā, ieņem pareizu pozīciju, bet nomaina to, pirms hendlers pagriezies ar seju pret viņu, apsēžas pirms (bez) komandas; ja nepieciešama papildkomanda, kā arī, ja hendlers apstājas pirms vai komandas došanas brīdī – punkti par vingrinājumu netiek piešķirti.
Lai saņemtu vērtējumu par vingrinājumu, suns pēc komandas saņemšanas nedrīkst pārvietoties tālāk kā vienu sava ķermeņa garumu.
Ja suns ieņēmis pareizu pozīciju, bet maina to pēc hendlera pagriešanās pret viņu, tas nesaņem vairāk par 7 punktiem. Ja hendlers pirms komandas došanas palēnina/maina kustības tempu, netiek piešķirts vairāk kā 7 punktu. Žests ar roku vai palīdzība ar ķermeni komandas došanas laikā ir rupja kļūda, kas stingri jāsoda, pazeminot vērtējumu par 3-5 punktiem, atkarībā no tā, cik izteikta šī palīdzība bijusi.
Vērtējot vingrinājumu, uzmanība jāpievērš arī kustībai blakus – par kļūdām kustībā blakus vērtējums var tikt samazināts par 1-2 punktiem.
Pārvietošanās, lēna apsēšanās, kā arī apsēšanās slīpi attiecībā pret kustības virzienu, uzskatāmas par kļūdām, kas vērtējumu samazina no 1-4 punktiem.


6.vingrinājums.
Sūtīšana uz kvadrātu (15m attālumā).
Koef.4
Komandas: „uz priekšu”, („stāvi”), „guli”, „sēdi”.

Izpildījums. Suns tiek sūtīts uz kvadrātu, kura izmērs ir 3x3 metri un, kas novietots apmēram 15m attālumā no starta līnijas (norādītais attālums – no starta līnijas līdz kvadrāta vidum). Kad suns sasniedzis kvadrātu, hendlers dod komandu „guli”. Kvadrātam nevajadzētu būt novietotam tuvāk kā 3-5m no ringa malas. Tā malas jāapzīmē ar pamanāmām līnijām (piemēram, lentu vai ar krītu uzvilktu līniju). Katru kvadrāta stūri iezīmē konuss, novietots līnijas iekšpusē.
Pēc stjuarta norādījuma, hendleram jāpieiet pie suņa, jānostājas tam blakus un, pēc nākamā stjuarta norādījuma, jādod komanda pamatpozīcijas ieņemšanai.
Pirms suņa noguldīšanas kvadrātā, hendlers drīkst to apstādināt ar komandu „stāvi”.
Norādījumi vērtēšanai. Jāpievērš uzmanība suņa gatavībai izpildīt komandu, kā arī suņa kustības ātrumam un taisnvirzienam. Lai iegūtu 10 punktus, hendlers šajā vingrinājumā nedrīkst izmantot vairāk kā 4 komandas. Ceturtā pieļaujamā komanda – apstādināšana kvadrātā. Sunim komandas jāizpilda – piemēram, jāapstājas, ja izskanējusi komanda „stāvi”. Hendlers drīkst izmantot tikai 3 komandas – brīdī, kad suns sasniedzis kvadrātu, dot komandu „guli”. Ja suns kustas ļoti lēnām, viņš nevar saņemt vairāk kā 7 punktus.
Vērtējumu jāsamazina, ja suns darbojas pēc paša iniciatīvas (noguļas kvadrātā bez komandas). Ja hendlers, dodot komandu, kustas uz priekšu vai veic soļus jebkurā virzienā, vingrinājums nav izpildīts. Ja hendlers sunim palīdz ar ķermeņa kustību, suns nesaņem vairāk kā 8 punktu.
Lai saņemtu vērtējumu par vingrinājumu, visam suņa ķermenim, izņemot asti, jāatrodas kvadrātā. Ja suns apsēžas vai apguļas ārpus kvadrāta robežām, koriģējošas papildkomandas nav atļautas.
Ja suns atstāj kvadrātu pirms vingrinājuma beigām, tas netiek ieskaitīts. Ja suns kvadrātā pārvietojas lienot, tas nevar iegūt vairāk par 7 punktiem. Ja suns maina pozīciju pirms hendlers ienācis kvadrātā, tas nevar iegūt vairāk kā 6 punktus.
Vingrinājums nav izpildīts, ja komanda „stāvi” vai „guli” tiek dota trešo reizi. Sods par virzošām papildkomandām atkarīgs no to intensitātes un suņa vēlmes tām pakļauties.
Ja suns pieceļas sēdus vai stāvus pirms komandas, kad hendlers atrodas tam blakus, tas nesaņem vairāk kā 8 punktus.
Atrodoties uz starta līnijas, sunim nedrīkst norādīt virzienu, tāpat aizliegts rādīt sunim kvadrātu pirms vingrinājuma. Ja tas noticis, vingrinājums nav izpildīts.


7.vingrinājums.
Aportēšana.
Koef.3
Komandas: [„aport”], „dod” („blakus”).

Izpildījums. Stjuarts izziņo vingrinājuma sākumu un izsniedz hendleram koka aportu. Pēc stjuarta komandas hendlers aizmet to vismaz 10m tālu. Pēc nākamā stjuarta norādījuma hendlers aizsūta suni pēc aporta. Sacensību organizatoru rīcībā jābūt 3 dažādu izmēru koka aportiem – maksimālais aporta svars – 450g. Hendlers var izvēlēties jebkura izmēra aportu.
Norādījumi vērtēšanai. Galvenā uzmanība jāpievērš suņa gatavībai izpildīt komandas, tā kustību ātrumam, kā arī tam, vai suns, dodoties pēc aporta un atgriežoties pie hendlera, izvēlas taisnāko ceļu.
Aporta nomešana. Ja suns nomet aportu, bet pēc paša iniciatīvas to atkal paceļ, viņš par vingrinājumu iegūst ne vairāk kā 7 punktus. Ja suns paceļ nokritušu aportu pēc papildkomandas, tas nevar iegūt vairāk kā 6 punktus. Ja suns nomet aportu blakus hendleram tā, ka tas to var paņemt, neizkustoties no vietas – maksimālais vērtējums var būt 5 punkti, ar piebildi, ka suns tai laikā ieņēmis korektu pamatpozīciju. Ja aports tiek nomests hendlera neuzmanības dēļ pēc tam, kad izskanējusi komanda „dod” – atzīme par vingrinājumu nevar būt augstāka par 7 punktiem.
Aporta košļāšana. Aporta košļāšana un žļemmāšana tiek sodīta ar punktu noņemšanu. Par stipru kodīšanu suns par vingrinājumu nesaņem vairāk kā 5 punktus. Ja suns kož aportu ļoti stipri vai sabojā to, vingrinājums nav izpildīts. Suns netiek sodīts par vienreizēju aporta pārtveršanu labākai noturēšanai.


8.vingrinājums.
Vadīšana no attāluma. Apsēdināšana, noguldīšana, 4 pozīciju maiņas.
Koef.3
Komandas: „guli”, „gaidi”, „sēdi”, „guli”, „sēdi” un/vai žests ar roku.

Izpildījums. Atrodoties uz starta līnijas, hendlers pēc stjuarta norādījuma ar komandu nogulda suni. Hendlers suni atstāj un aiziet līdz norādītajai vietai apmēram 5m attālumā no suņa. Sunim, izpildot hendlera komandas, jāmaina pozīcija 4 reizes (sēdi/guli) un jāpaliek sākotnējā atrašanās vietā. Komandas iespējamas tikai secībā „sēdi”, „guli” (2x) – tātad pēdējā komanda vienmēr būs „guli”.
Stjuarts ar plāksnītes vai elektroniskā tablo palīdzību parāda hendleram kādā secībā un kad sunim jāmaina pozīcjias. Stjuartam norādījumu došanas laikā suns nav jāredz, tam jāatrodas apmēram 3-5m attālumā no suņa. Norāžu maiņai jānotiek aptuveni ik pa 3 sekundēm.
Hendlers drīkst izmantot gan balss komandas, gan žestus ar rokām, bet tiem jābūt īsiem un vienlaicīgiem.
Pēc pēdējās noguldīšanas komandas, saņemot stjuarta norādījumu, hendlers atgriežas pie suņa un to apsēdina.
Sunim vingrinājums jāizpilda, paliekot uz iedomātas līnijas, kas savieno 2 zīmes aiz suņa.
Norādījumi vērtēšanai. Galvenā uzmanība jāpievērš suņa kustību amplitūdai, pozīciju maiņu tempam, precizitātei ieņemot pozīciju un kā pozīcija tiek izturēta. Lai iegūtu punktus par vingrinājumu, suns nedrīkst pārvietoties tālāk kā vienu sava ķermeņa garumu no sākotnējās atrašanās vietas (jebkurā virzienā, pārvietošanās summējas).
Ja suns izlaiž vienu no 4 pozīcijām, tas nesaņem vairāk kā 7 punktus. Ja suns izlaiž 2 pozīcijas, vingrinājums netiek ieskaitīts. Ja vingrinājuma beigās suns apsēžas, pirms hendlers pienācis, viņš neiegūst vairāk kā 8 punktus. Pārāk skaļas komandas un pārspīlēti vai pārmēru ilgstoši žesti tiek sodīti. Pozīcijas ieņemšanai drīkst dot trešo komandu, bet šī pozīcija netiks ieskaitīta. Par pirmo vienu papildkomandu kādas pozīcijas ieņemšanai vērtējums tiek samazināts par 2 punktiem. Par nākamām šajā vingrinājumā sekojošām papildkomandām (ne vairāk kā viena papildkomanda uz katru pozīciju) tiek noņemts 1 punkts.


9.vingrinājums.
Šķēršļa pārvarēšana piesaucot.
Koef.3
Komandas: „gaidi’, [„šurp” vai „barjera”], („blakus”).

Izpildījums. Hendlers atstāj suni sēžam pretim barjerai (2-4m attālumā), bet pats, pēc stjuarta norādījuma, aiziet barjeras pretējā pusē un apstājas apmēram 2-4m attālumā no tās. Pēc tam, saņemot stjuarta norādījumu, piesauc suni. Sunim jāpārvar šķērslis un jāieņem pamatpozīcija. Barjerai jābūt apmēram suņa pleca augstumā. Jebkurā gadījumā barjeras maksimālais augstums ir 50cm.
Norādījumi vērtēšanai. Vingrinājums sākas, kad hendlers atstāj suni un beidzas, kad suns ieņēmis pamatpozīciju un stjuarts pateicis „Vingrinājums beidzies”.
Uzmanība jāpievērš suņa gatavībai (vēlmei) izpildīt komandas; kustības ātrumam un taisnākā ceļa izvēlei, dodoties pie hendlera.
Ja suns lēcienā kaut nedaudz pieskaras šķērslim, maksimālais vērtējums ir 8 punkti. Ja suns atbalstās pret barjeru, ja apgāž to vai neizpilda lēcienu – vingrinājums netiek ieskaitīts.


10.vingrinājums.
Kopējais iespaids.
Koef.2
Norādījumi vērtēšanai. Vērtējot kopējo iespaidu, lielākā uzmanība jāpievērš suņa vēlmei strādāt un izpildīt hendlera komandas. Svarīga ir precizitāte, akurātība, kā arī suņa un hendlera kustību dabiskums. Lai iegūtu augstu vērtējumu, hendleram un sunim labi jāstrādā komandā, demonstrējot savstarpēju prieku par kopīgu darbu un teicamu sportisko sagatavotību.Visas darbības ringā – kā vingrinājumu izpildes laikā, tā starp tiem – ietekmē kopējo iespaidu.
Ja suns pamet ringu vai nokārtojas tajā, punkti par kopējo iespaidu netiek piešķirti. Ja hendlers zaudē kontroli pār suni, suns atstāj hendleru vingrinājumu laikā vai starp tiem (pat, ja tikai vienreiz), paliekot ringa robežās, netiek piešķirts vairāk par 5 punktiem.
User avatar
dresetajs
Veteran
Veteran
 
Posts: 4743
Joined: 15 Jan 2010, 09:45
Location: Rīga, Ķengarags

Re: NORMATĪVI un NOTEIKUMI dažādiem sportiem/testiem

Postby dresetajs » 15 Aug 2012, 06:21

PAKLAUSĪBAS SACENSĪBU OTRĀS KLASES (Obd-2) VINGRINĀJUMI UN TO VĒRTĒŠANA

Vingrinājums/ koeficients
1. Sēdēšana grupā 1 minūti, hendlers suņa redzamības zonā – 2
2. Blakus iešana bez pavadas – 3
3. Apstādināšana un apsēdināšana kustībā – 3
4. Piesaukšana ar apstādināšanu – 3
5. Sūtīšana uz kvadrātu ar noguldīšanu un piesaukšanu – 4
6. Aportēšana no norādītā virziena – 3
7. Priekšmeta izvēle un pienešana – 4
8. Suņa vadība no attāluma (komplekss) – 4
9. Lēcieni pāri barjerai un metāla vai koka aporta pienešana – 3
10. Kopējais iespaids – 2

Maksimālais punktu skaits – 320
80% no maksimālā vērtējuma - teicami
70% no maksimālā vērtējuma - ļoti labi
60% no maksimālā vērtējuma – labi

Teicami – 256-320 punkti
Ļoti labi – 224-256 punkti
Labi – 192-224 punktiIzpildot iekavās [ ] dotos paņēmienus, suns, pienākot pie hendlera, var apsēsties hendlera priekšā un, pēc komandas saņemšanas, ieņemt pamatpozu blakus.


1.vingrinājums.
Sēdēšana grupā 1 minūti, hendlers suņa redzamības zonā.
Koef.2
Komandas: „guli”, „gaidi”.

Izpildījums. Suņi sēž blakus hendleriem pamatpozīcijā, aptuveni 3m attālumā viens no otra. Saņemot attiecīgu stjuarta norādījumu, hendleri aiziet no suņiem apmēram 20m attālumā un apstājas, pagriežoties ar seju pret suni. Hendleriem dabiskā pozā jāstāv suņu redzamības zonā 1 minūti. Kad laiks pagājis, hendleri, pēc stjuarta norādījuma atgriežas pie suņiem un nostājas tiem blakus tā, lai suņi atrastos pamatpozīcijā.
Grupā jābūt ne mazāk kā 3 un ne vairāk kā 6 suņiem.
Norādījumi vērtēšanai. Suns, kurš pieceļas, noguļas vai pārvietojas tālāk kā vienu sava ķermeņa garumu, par vingrinājumu vērtējumu nesaņem (0 punktu). Vertējumu samazina par katru pārvietošanos vai izkustēšanos.
Ja suns ierejas 1-2 reizes, tiek noņemts 1-2 punktu, ja riešana turpinās lielāko laika daļu – vingrinājums nav izpildīts. Suņa nemiers – piemēram, ķermeņa svara pārnešana no viena sāna vai no vienas ķepas uz otru arī jāsoda. Ja ringā vai ārpus tā ir uzmanību novērsoši faktori vai trokšņi, sunim atļauts pagriezt galvu un interesēties par to, kas apkārt notiek. Tai pat laikā, šāda uzvedība nedrīkst izskatīties pēc uztraukuma vai nemiera izpausmēm.
Ja suns noguļas vai pieceļas pēc 1 minūtes, pirms vingrinājums beidzies, tas neiegūst vairāk kā 5 punktus. Ja suns pieceļas no savas vietas un dodas pie cita suņa ar tendenci kauties, vingrinājums jāaptur, bet pēc tam jāatjauno visiem suņiem, izņemot to, kura dēļ incidents noticis.


2.vingrinājums.
Blakus iešana bez pavadas.
Koef.3
Komanda: „blakus”.

Izpildījums. Kustība „blakus” tiek pārbaudīta dažādos tempos un dažādos virzienos – katrā tempā jāizpilda pagriezieni, apgriešanās kustībai pretējā virzienā (apkārt) un apstāšanās. Suņa iemaņas jāpārbauda arī hendleram sperot 2-3 soļus uz priekšu un atpakaļ.
Sunim bez pavadas uzcītīgi jāseko hendleram, ejot tam kreisajā pusē, ar plecu hendlera ceļgala līmenī, ievērojot paralēlu virzību. Hendlera rokām vingrinājuma laikā jākustas dabiski.
Pagriezienu apkārt hendlers drīkst veikt gan caur kreiso, gan labo plecu. Ir pieļaujams arī tā saucamais „vācu pagrieziens” - hendlers veic pagriezienu caur kreiso plecu, bet suns to ļoti cieši apiet pa labo pusi. Pēc pagrieziena apkārt (180*) hendleram jāatgriežas apmēram uz tās pašas taisnes, pa kuru tas gājis pirms pagrieziena. Pagriezieni pa labi un pa kreisi jāizpilda taisnā leņķī (90*). Hendleram kustības un apstāšanās laikā nav atļauts pagriezt galvu, plecu vai izmantot citu ķermeņa valodu.
Komanda „blakus” drīkst dot katru reizi uzsākot kustību, mainot kustības tempu, kā arī izpildot soļus uz priekšu – atpakaļ. Apstājoties, sunim ātri un bez komandas jāieņem pozīcija „blakus”.
Visiem sacensību dalībniekiem vingrinājums jāizpilda pēc vienas shēmas.
Norādījumi vērtēšanai. Sunim, kurš pamet hendleru vai lielāko vingrinājuma daļu iet tālāk kā pusmetru no tā, vingrinājums netiek ieskaitīts. Ja suņa kustības temps ir ļoti lēns, tas iegūst ne vairāk kā 6-7 punktu. Kontakta trūkums vai papildkomandas uzskatāmas par kļūdu. Nekorektas (ne paralēlas) blakus pozīcijas izpildes dēļ vērtējumu var samazināt par apmēram 2 punktiem. Suni, kurš iet tik tuvu hendleram, ka traucē tam kustēties, jāsoda, it sevišķi, ja tas atbalstās pret hendleru vai grūžas tam virsū.


3.vingrinājums.
Apstādināšana un apsēdināšana kustībā.
Koef.3
Komandas: „stāvi”, „sēdi”, „blakus” (3 reizes).

Izpildījums. Pēc stjuarta norādījuma hendleram pie zīmes jādod komanda un jāatstāj suns stāvus vai sēdus pozīcijā.
Hendlers ar suni sāk kustību no pamatpozīcijas taisnā līnijā uz priekšu normālā tempā. Pēc apmēram 10m hendlers, neapstājoties dod sunim komandu „stāvi”, sunim nekavējoties jāapstājas. Hendlers iet taisni uz priekšu vēl aptuveni 10m, apgriežas un iet atpakaļ suņa virzienā pa to pašu līniju, pa kuru gājis līdz pagriezienam. Aizejot 1-2m aiz suņa, hendlers apgriežas un iet pie suņa. Esot blakus sunim, neapstājoties tiek dota komanda „blakus” un kustība turpinās kopā ar suni.
Pēc apmēram 5m pēc stjuarta norādījuma tiek veikts pagrieziens pa labi vai kreisi. Pēc apmēram 10m no pagrieziena hendlers dod komandu „sēdi”, bet pats turpina vingrinājumu analoģiski tā pirmajai daļai.
Kad hendlers paņēmis suni blakus pozīcijā no pozīcijas „sēdi”, viņiem taisnā līnijā jānoiet vēl apmēram 5m. Pēc tam, hendleram apstājoties, suns ieņem pamatpozīciju.
Hendlers kustībā nedrīkst „nogriezt” stūrus, pagrieziens jāizpilda taisnā leņķī (90*).
Visi vingrinājuma etapi (kustības sākumi, pagriezieni, apstāšanās) tiek izpildīti pēc stjuarta norādījuma.
Norādījumi vērtēšanai. Ja suns vienu reizi ieņem nepareizu pozīciju (piemēram, pēc komandas neapsēžas, bet paliek stāvam), tas par vingrinājumu nevar iegūt vairāk par 7 punktiem. Ja suns vienu pozīciju izlaiž (neapstājoties nemaz), tas nevar iegūt vairāk kā 6 punktus. Lai suns par vingrinājumu saņemtu vērtējumu, tas pēc izskanējušas komandas nedrīkst pārvietoties tālāk kā vienu sava ķermeņa garumu, kā arī tam jāieņem pareizā pozīcija līdz brīdim, kad hendlers apgriezies apkārt. Papildkomanda nav pieļaujama, tās gadījumā pozīcija netiek ieskaitīta. Lai par vingrinājumu iegūtu punktus, pareizi jāizpilda vismaz viena pozīcija.
Vērtējot vingrinājumu, uzmanība jāpievērš arī kustībai blakus – par kļūdām kustībā blakus vērtējums var tikt samazināts par 1-2 punktiem.
Jebkura pārvietošanās pēc komandas saņemšanas, lēna apstāšanās vai apsēšanās, apstāšanās vai apsēšanās slīpi attiecībā pret kustības virzienu, kā arī apgriešanās, lai ar skatienu sekotu hendleram sev aiz muguras, uzskatāmas par kļūdām, kas vērtējumu samazina no 1-4 punktiem.
Žests ar roku vai palīdzība ar ķermeni komandas došanas laikā ir rupja kļūda, kas stingri jāsoda, pazeminot atzīmi par 3-5 punktiem, atkarībā no tā, cik izteikta šī palīdzība bijusi.


4.vingrinājums.
Piesaukšana ar apstādināšanu.
Koef.4
Komandas: „guli”, „stāvi” vai žests ar roku, [„šurp”] (2x), („blakus”) (žestu drīkst rādīt ar vienu vai abām rokām).

Izpildījums. Hendlers nogulda suni un aiziet no tā norādītajā virzienā aptuveni 25-30m.
Pēc stjuarta norādījuma hendlers piesauc suni. Kad suns noskrējis apmēram pusi attāluma, tiek dota komanda „stāvi”. Apmēram pēc 3 sekundēm, pēc stjuarta atļaujas, hendlers no jauna piesauc suni, tam jāapsēžas pamatpozīcijā.
Stjuarts dod norādījumu tikai attiecībā uz suņa piesaukšanu. Apstāšanās komandu hendlers dod patstāvīgi, orientējoties pēc zīmes. Suņa apstādināšanai pieļaujama vai nu balss komanda, vai nu žests.
Suņa vārdu var pievienot pirmajai piesaukšanas komandai tā, lai nerastos iespaids par divām atsevišķām komandām.
Norādījumi vērtēšanai. Svarīgi, lai suns uz piesaukšanas komandu reaģētu azartiski. Sunim jākustas pietiekoši ātri (ne lēnāk kā ātrā riksī), saglabājot vienmērīgu tempu visa ceļa garumā. Lēna kustība skaitās kļūda. Novērtējot ātrumu, jāņem vērā suņa šķirne.
Sunim jāstājas uzreiz pēc komandas saņemšanas. Vērtējot apstāšanos, jāņem vērā suņa skriešanas ātrums – ļoti ātram sunim pieļaujamas nelielas atkāpes attiecībā uz momentālu apstāšanos. Lēnam sunim nē. Lai iegūtu maksimālo vērtējumu par apstāšanos, suns pēc komandas „stāvi” saņemšanas drīkst noskriet ne vairāk kā vienu sava ķermeņa garumu. Lai iegūtu kaut vienu punktu par apstāšanos, suns pēc komandas nedrīkst noskriet vairāk kā 3 savus ķermeņa garumus.
Ja visa vingrinājuma laikā tiek dotas vairāk kā 2 komandas „šurp” – maksimālais vērtējums ir 6 punkti. Ja nepieciešama trešā piesaukšana no vienas pozīcijas (vienā vingrinājuma etapā) vai otrā piesaukšana no abām pozīcijām, vingrinājums netiek ieskaitīts.
Ja suns izlaiž apstāšanos (pēc komandas pārvietojas vairāk kā 3 sava ķermeņa garumus), vērtējums nevar būt augstāks par 7 punktiem. Ja suns pat nemēģina apstāties, vingrinājums netiek ieskaitīts. Ja suns apstājas nepareizā pozīcijā (apsēžas vai noguļas), vērtējums nevar būt augstāks par 7 punktiem. Ja suns, atrodoties uz starta līnijas, pirms pirmās piesaukšanas komandas pieceļas sēdus vai stāvus, viņš nevar saņemt vairāk kā 8 punktus. Ja suns pirms pirmās komandas „šurp” pārvietojas tālāk par vienu sava ķermeņa garumu, vingrinājums nav izpildīts.


5.vingrinājums.
Sūtīšana uz kvadrātu ar apguldīšanu un piesaukšanu.
Koef.4
Komandas: „uz priekšu”, („pa kreisi”, „pa labi” un/vai žests ar roku),
(„stāvi”), „guli”, „šurp”.

Izpildījums. Suns tiek sūtīts uz kvadrātu, kura izmērs ir 3x3 metri un, kas novietots apmēram 25m attālumā no starta līnijas (norādītais attālums – no starta līnijas līdz kvadrāta vidum). Kvadrātam nevajadzētu būt novietotam tuvāk kā 3-5m no ringa malas. Tā malas jāapzīmē ar pamanāmām līnijām (piemēram, lentu vai ar krītu uzvilktu līniju). Katru kvadrāta stūri iezīmē konuss (10-15cm augsts), novietots līnijas iekšpusē. Kad suns sasniedzis kvadrātu, hendlers liek tam nogulties. Pēc stjuarta norādījuma hendlers sāk kustību labā konusa virzienā. Kad līdz konusam palikuši apmēram 2m, hendleram tiek dots norādījums pagriezties pa kreisi, bet vēl pēc apmēram 3m – vēlreiz griezties pa kreisi un doties starta līnijas virzienā. Kad hendlers nogājis apmēram 10m, tam jāpiesauc suns (saņemot norādījumu), nepārtraucot kustību starta līnijas virzienā. Kad sasniegta starta līnija, stjuarts dod norādījumu apstāties.
Norādījumi vērtēšanai. Jāpievērš uzmanība suņa gatavībai ievērot virzienus un komandas, kā arī suņa kustības ātrumam un taisnvirzienam. Lai iegūtu 10 punktus, hendlers šajā vingrinājumā nedrīkst izmantot vairāk kā 4 komandas. Ceturtā pieļaujamā komanda – apstādināšana kvadrātā. Sunim komandas jāizpilda – piemēram, jāapstājas, ja izskanējusi komanda „stāvi”. Hendlers drīkst izmantot tikai 3 komandas – brīdī, kad suns sasniedzis kvadrātu, dot komandu „guli”.
Vērtējums jāsamazina, ja suns darbojas pēc paša iniciatīvas (piemēram, apstājas vai noguļas kvadrātā bez komandas). Ja hendlers, dodot komandu, kustas uz priekšu vai veic soļus jebkurā virzienā, vingrinājums nav izpildīts. Ja hendlers sunim palīdz ar ķermeņa kustību, suns nesaņem vairāk kā 8 punktus.
Lai saņemtu vērtējumu par vingrinājumu, visam suņa ķermenim, izņemot asti, jāatrodas kvadrātā. Ja suns apsēžas vai apguļas ārpus kvadrāta robežām, koriģējošas papildkomandas nav atļautas. Ja suns pieceļas vai apsēžas līdz hendlera otrajam pagriezienam, vingrinājums nav izpildīts. Ne vairāk kā 5 punktus var piešķirt, ja suns pieceļas vai apsēžas pēc hendlera otrā pagrieziena pirms piesaukšanas komandas. Ja suns nepieceļoties pārvietojas kvadrāta robežās, tas var iegūt ne vairāk kā 7 punktus. Ja šādi pārvietojoties, suns pārkāpj kvadrāta robežas, vingrinājums nav izpildīts.
Ja suns pārvietojas (uz kvadrātu vai pie hendlera) lēnām, tas nevar saņemt vairāk kā 6 punktus.
Atkārtota piesaukšanas, apstāšanās vai noguldīšanas komanda tiek sodīta (-2 punkti par komandu). Ja kāda no šīm komandām nepieciešama trešo reizi, vingrinājums nav izpildīts. Žests ar roku atļauts tikai gadījumā, ja nepieciešams norādīt (precizēt) virzienu sūtīšanai uz kvadrātu. Ja žests tiek rādīts, sunim atrodoties blakus hendleram, tā ir kļūda (-2 punkti).
Sods par papildus virzienu norādošām komandām atkarīgs no to intensitātes un suņa vēlmes klausīt komandas (1-2 punkti par katru komandu).
Atrodoties uz starta līnijas, sunim nedrīkst norādīt virzienu, tāpat aizliegts rādīt sunim kvadrātu pirms vingrinājuma. Ja tas noticis, vingrinājums nav izpildīts.


6.vingrinājums.
Aportēšana no norādītā virziena.
Koef.3
Komandas: „blakus”, „stāvi”, „pa labi/pa kreisi” un/vai žests ar roku, [„aport”], „dod”, („blakus”).

Izpildījums. Hendlers un suns atrodas uz starta līnijas ar seju pret apmēram 5m attālumā novietotu konusu. Stjuarts taisnā līnijā apmēram 10m attālumā vienu no otra izvieto divus koka aportus tā, lai tie būtu labi pamanāmi. Aportu, kuru sunim būs jāpienes (labais vai kreisais) jāliek pirmo. Starp aportiem esošās iedomātās līnijas vidum jābūt aptuveni 10m no konusa, no starta līnijas – apmēram 15m.
Hendlers saņem norādījumu kopā ar suni doties no starta līnijas līdz konusam. Tur hendleram suns jāatstāj pozīcijā „stāvi” viena metra rādiusā no konusa ar skatu pret starta līniju, bet pašam jāatgriežas uz starta līnijas. Hendlers, atstājot suni, nedrīkst apstāties.
Apmēram pēc 3 sekundēm hendlers dod sunim komandu atnest nepieciešamo (iepriekš noteiktu izlozē) aportu, sunim jāizvēlas un jāpienes konkrētais aports.
Sacensību organizatoru rīcībā jābūt 3 dažādu izmēru koka aportiem – maksimālais aporta svars – 450g. Hendlers var izvēlēties jebkura izmēra aportu.
Norādījumi vērtēšanai. Uzmanība jāpievērš suņa gatavībai izpildīt virziena komandu, kustības ātrumam un taisnākā ceļa izvēlei. Virziena rādīšana vai hendlera pieskāršanās sunim, atrodoties uz starta līnijas, nav pieļaujama un tā dēļ vingrinājums netiks ieskaitīts.
Lai iegūtu vērtējumu par vingrinājumu, sunim jāpaliek stāvam pie konusa, līdz tiek dota komanda pienest aportu. Suns, kurš pie konusa apsēžas vai apguļas, par vingrinājumu nevar iegūt vairāk kā 8 punktus. Ja suns pirms aportēšanas komandas no „stāvi” pozīcijas pārvietojas tālāk kā vienu sava ķermeņa garumu, vingrinājums netiek ieskaitīts. Ja suns uzsāk kustību nepareizajā virzienā (pēc nepareizā aporta), bet pēc komandas virzienu maina un atnes vajadzīgo aportu, tas var iegūt ne vairāk kā 6 punktus. Ja suns atnes nepareizo aportu, vingrinājums nav izpildīts.
Sods par papildus virzienu norādošām komandām var būt 1-2 punkti, atkarībā no komandu intensitātes un suņa vēlmes tās izpildīt.
Aporta nomešana. Ja suns nomet aportu, bet pēc paša iniciatīvas (bez komandas) to atkal paceļ, viņš par vingrinājumu iegūst ne vairāk kā 7 punktus. Ja suns paceļ nokritušu aportu pēc papildkomandas, tas nevar iegūt vairāk kā 5 punktus. Ja suns nomet aportu blakus hendleram tā, ka tas to var paņemt, neizkustoties no vietas – maksimālais vērtējums var būt 5 punkti, ar piebildi, ka suns tai laikā ieņēmis korektu pamatpozīciju. Ja aports tiek nomests hendlera neuzmanības dēļ pēc tam, kad izskanējusi komanda „dod” – vērtējums par vingrinājumu nevar būt augstāks par 7 punktiem.
Aporta košļāšana. Aporta košļāšana un kodīšana tiek sodīta ar 2-3 punktu noņemšanu. Par stipru košanu suns par vingrinājumu nesaņem vairāk kā 5 punktus. Ja suns kož aportu ļoti stipri vai sabojā to, vingrinājums nav izpildīts. Suns netiek sodīts par vienreizēju aporta pārtveršanu labākai noturēšanai.


7.vingrinājums.
Priekšmeta izvēle un pienešana.
Koef.4
Komandas: [„meklē (osti)/aport”], „dod”, („blakus”).

Izpildījums. Šī vingrinājuma sākumā stjuarts iedod hendleram 10cm x 2cm x 2cm lielu koka priekšmetu (kociņu), uz kura hendleram jāuzraksta atpazīstama zīme, vai, kurš jau iepriekš identificējami marķēts. Kociņu hendlers drīkst paturēt rokā apmēram 10 sekundes. Šajā vingrinājuma etapā suns priekšmetam nedrīkst pieskarties vai to apostīt.
Pēc pieprasījuma hendlers atdod kociņu stjuartam un pagriežas apkārt. Hendleram pašam jāizlemj, ļaut vai neļaut sunim vērot, kā izvieto priekšmetus.
Stjuarts priekšmetus (vienu hendlera un vēl piecus tādus pašus), nepieskaroties tiem ar rokām, izvieto uz zemes vai grīdas apmēram 10m attālumā no hendlera. Tos izvieto aplī vai horizontālā līnijā apmēram 25cm attālumā vienu no otra. Kad priekšmeti novietoti, stjuarts ļauj hendleram apgriezties apkārt un dot sunim komandu darba uzsākšanai (iezīmētā kociņa meklēšanai). Sunim jāatrod hendlera iezīmētais priekšmets, jāpaceļ tas un jāpienes hendleram, ievērojot vispārējās aportēšanas prasības.
Priekšmeti visiem pārbaudījuma/sacensību dalībniekiem jāizkārto pēc vienas shēmas, bet iezīmētā priekšmeta vieta var mainīties. Ja priekšmetus izkārto līnijā, iezīmētais priekšmets nedrīkst būt malējais. Sunim, ja tas, cenšoties izpildīt uzdevumu, aktīvi meklē vajadzīgo kociņu, ļauj strādāt apmēram pusminūti (30 sek.). Katram pārbaudījuma/sacensību dalībniekam jābūt sagatavotiem 6 jauniem priekšmetiem.
Norādījumi vērtēšanai. Uzmanība jāpievērš suņa vēlmei strādāt, kā arī darbības ātrumam. Ja suns vienreiz paceļ nepareizu priekšmetu, bet pēc tam atnes pareizo, tas var iegūt ne vairāk kā 7 punktus.
Vingrinājums netiek ieskaitīts, ja suns pieskaras vai apošņā priekšmetu, pirms hendlers to atdevis stjuartam; ja sunim, atrodoties izvēles zonā, tiek dota jebkāda komanda; kā arī gadījumā, ja suns vairāk kā vienu reizi paceļ nepareizu priekšmetu.
Priekšmeta nomešana. Ja suns kociņu nomet, bet paceļ to pēc paša iniciatīvas (bez komandas), tas var iegūt ne vairāk kā 7 punktus. Ja kociņa pacelšanai nepieciešama papildkomanda, atzīme nevar pārsniegt 5 punktus. Ja suns nomet kociņu blakus hendleram tā, ka tas to var paņemt, neizkustoties no vietas – maksimālais vērtējums var būt 5 punkti, ar piebildi, ka suns tai laikā ieņēmis korektu pamatpozīciju. Ja kociņš tiek nomests hendlera neuzmanības dēļ pēc tam, kad izskanējusi komanda „dod” – vērtējums par vingrinājumu nevar būt augstāks par 7 punktiem.
Priekšmeta košļāšana. Priekšmeta košļāšana un kodīšana tiek sodīta ar 2-3 punktu noņemšanu. Par stipru kodīšanu suns par vingrinājumu nesaņem vairāk kā 5 punktus. Ja suns kož kociņu ļoti stipri vai sabojā to, vingrinājums nav izpildīts. Suns netiek sodīts par vienreizēju kociņa pārtveršanu labākai noturēšanai.


8.vingrinājums.
Suņa vadība no attāluma (komplekss).
Koef.4
Komandas: „guli”, „gaidi”, „sēdi”, „stāvi”, „guli” un/vai žesti ar rokām.

Izpildījums. Atrodoties uz starta līnijas, hendlers pēc stjuarta norādījuma ar komandu nogulda suni. Hendlers suni atstāj un, aizejot līdz norādītajai vietai apmēram 10m attālumā no suņa, nostājas ar seju pret suni. Sunim, izpildot hendlera komandas, jāmaina pozīcija 6 reizes (stāvi/sēdi/guli) un jāpaliek sākotnējā atrašanās vietā. Komandas jādod tādā secībā, lai pēdējā komanda vienmēr būtu „guli” (sēdi – stāvi – guli; stāvi – sēdi – guli).
Stjuarts ar plāksnītes vai elektroniskā tablo palīdzību parāda hendleram kādā secībā un kad sunim jāmaina pozīcijas. Stjuartam norādījumu došanas laikā suns nav jāredz, tam jāatrodas apmēram 3-5m attālumā no suņa. Norāžu maiņai jānotiek aptuveni ik pa 3 sekundēm.
Hendlers drīkst izmantot gan balss komandas, gan žestus ar rokām, bet tiem jābūt īsiem un vienlaicīgiem.
Pēc pēdējās noguldīšanas komandas, saņemot stjuarta norādījumu, hendlers atgriežas pie suņa un to apsēdina.
Sunim vingrinājums jāizpilda, paliekot uz iedomātas līnijas, kas savieno 2 zīmes aiz suņa.
Visiem suņiem, kas piedalās pārbaudījumā/ sacensībās, pozīciju maiņas kārtībai jābūt vienādai.
Norādījumi vērtēšanai. Galvenā uzmanība jāpievērš suņa kustību amplitūdai, pozīciju maiņu tempam, precizitātei ieņemot pozīciju un kā pozīcija tiek izturēta. Lai iegūtu punktus par vingrinājumu, suns nedrīkst pārvietoties tālāk kā vienu sava ķermeņa garumu no sākotnējās atrašanās vietas (jebkurā virzienā, pārvietošanās summējas).
Ja suns izlaiž vienu no 6 pozīcijām, tas nesaņem vairāk kā 7 punktus. Ja suns izlaiž 2 pozīcijas, maksimālais vērtējums – 5 punkti. Ja suns izlaiž vienu pozīciju, tās vietā ieņemot nākamo, vērtējums nevar būt augstāks par 5 punktiem. Ja suns, veicot pozīciju maiņas pārvietojas vienu sava ķermeņa garumu, tas var iegūt ne vairāk kā 5 punktus. Lai iegūtu punktus par vingrinājumu, sunim pareizi jāizpilda vismaz 4 komandas. Ja vingrinājuma beigās suns apsēžas, pirms hendlers pienācis, viņš iegūst ne vairāk kā 8 punktus. Pārāk skaļas komandas un pārspīlēti vai pārmēru ilgstoši žesti tiek sodīti. Par vienu papildkomandu kādas pozīcijas ieņemšanai vērtējums tiek samazināts par 1 punktu. Ja kādas pozīcijas ieņemšanai nepieciešama trešā komanda (otrā papildkomanda), tiek uzskatīts, ka šī pozīcija ir izlaista (sods -3 punkti). Ja suns pārvietojas vairāk kā vienu sava ķermeņa garumu, vingrinājums nav izpildīts.


9.vingrinājums.
Lēcieni pāri barjerai un metāla vai koka aporta pienešana.
Koef.3
Komandas: „barjera”, [„aport”], „dod”, („blakus”).

Izpildījums. Hendlers ar suni ieņem starta pozīciju apmēram 2-4m pirms barjeras. Suns sēž pamatpozīcijā. Hendlers pārsviež pāri barjerai metāla vai koka aportu. Pēc stjuarta norādījuma, hendlers liek sunim pārlēkt pāri barjerai, paņemt aportu un to pienest. Komandu „aport” drīkst dot ne vēlāk kā sunim uzsākot lēcienu.
Sacensību organizatoru rīcībā jābūt 3 dažāda izmēra un svara metāla un koka aportiem – maksimālais metāla aporta svars – 200g, koka - 450g. Hendlers var izvēlēties jebkura izmēra aportu.
Barjerai jābūt apmēram 1m platai un apmēram suņa skausta augstumā, noapaļojot līdz tuvākajiem 10cm. Barjera, neskatoties uz suņa izmēru, nedrīkst būt augstāka par 70cm.
Norādījumi vērtēšanai. Vingrinājums sākas no pamatpozīcijas un beidzas, kad suns, atrodoties pozīcijā „blakus”, atdevis aportu, un stjuarts pateicis „vingrinājums beidzies”.
Ja suns uzreiz aportu nevar atrast, bet aktīvi to meklē, punkti netiek noņemti. Ja suns lēcienos kaut viegli pieskaras barjerai, maksimālais vērtējums ir 8 punkti. Ja suns atsperas pret barjeru vai neizpilda vienu vai abus lēcienus, vingrinājums nav izpildīts. Ja suns apgāž barjeru, vingrinājums netiek ieskaitīts. Ja suns apsteidz komandu, vērtējums tiek samazināts par 2-4 punktiem. Ja suns aporta izmešanas brīdī aiziet no vietas, vingrinājums nav izpildīts.
Aporta nomešana. Ja suns nomet aportu, bet pēc paša iniciatīvas (bez komandas) to atkal paceļ, viņš par vingrinājumu iegūst ne vairāk kā 7 punktus. Ja suns paceļ nokritušu aportu pēc papildkomandas, tas nevar iegūt vairāk kā 5 punktus. Ja suns nomet aportu blakus hendleram tā, ka tas to var paņemt, neizkustoties no vietas – maksimālais vērtējums var būt 5 punkti, ar piebildi, ka suns tai laikā ieņēmis korektu pamatpozīciju. Ja aports tiek nomests hendlera neuzmanības dēļ pēc tam, kad izskanējusi komanda „dod” – vērtējums par vingrinājumu nevar būt augstāks par 7 punktiem.
Aporta košļāšana. Aporta košļāšana un kodīšana tiek sodīta ar 2-3 punktu noņemšanu. Par stipru košanu suns par vingrinājumu nesaņem vairāk kā 5 punktus. Ja suns kož aportu ļoti stipri vai sabojā to, vingrinājums nav izpildīts. Suns netiek sodīts par vienreizēju aporta pārtveršanu labākai noturēšanai.


10.vingrinājums.
Kopējais iespaids.
Koef.2

Norādījumi vērtēšanai. Vērtējot kopējo iespaidu, lielākā uzmanība jāpievērš suņa vēlmei strādāt un izpildīt hendlera komandas. Svarīga ir precizitāte, akurātība, kā arī suņa un hendlera kustību dabiskums. Lai iegūtu augstu vērtējumu, hendleram un sunim labi jāstrādā komandā, demonstrējot savstarpēju prieku par kopīgu darbu un teicamu sportisko sagatavotību. Visas darbības ringā – kā vingrinājumu izpildes laikā, tā starp tiem – ietekmē kopējo iespaidu.
Ja hendlers zaudē kontroli pār suni, suns atstāj hendleru vingrinājumu laikā vai starp tiem (pat, ja tikai vienreiz), paliekot ringa robežās, punkti par kopējo iespaidu netiek piešķirti.

Ja suns ringā nokārto savas dabiskās vajadzības, tas tiek diskvalificēts.
User avatar
dresetajs
Veteran
Veteran
 
Posts: 4743
Joined: 15 Jan 2010, 09:45
Location: Rīga, Ķengarags

Re: NORMATĪVI un NOTEIKUMI dažādiem sportiem/testiem

Postby Māra » 23 Oct 2017, 12:33

Vai ir kaut kur publicēti RallyOB noteikumi?
If salukis could talk, they wouldn't talk to us.
User avatar
Māra
Champion
Champion
 
Posts: 2582
Joined: 22 Jun 2014, 18:52
Location: Rīga.

Re: NORMATĪVI un NOTEIKUMI dažādiem sportiem/testiem

Postby dresetajs » 23 Oct 2017, 14:44

Māra wrote:Vai ir kaut kur publicēti RallyOB noteikumi?


Nav
User avatar
dresetajs
Veteran
Veteran
 
Posts: 4743
Joined: 15 Jan 2010, 09:45
Location: Rīga, Ķengarags

Re: NORMATĪVI un NOTEIKUMI dažādiem sportiem/testiem

Postby Māra » 23 Oct 2017, 14:47

dresetajs wrote:
Māra wrote:Vai ir kaut kur publicēti RallyOB noteikumi?

Nav

Tad tik gaidīsim un vēlam veidotājiem veiksmīgi drīz sastādīt. :alinji:
If salukis could talk, they wouldn't talk to us.
User avatar
Māra
Champion
Champion
 
Posts: 2582
Joined: 22 Jun 2014, 18:52
Location: Rīga.


Return to Suņu sports

Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot] and 0 guests